sobota, 25 maja 2024
Ruch na rzecz Nowej Konstytucji podjął kolejne działania. PDF Drukuj Email
sobota, 20 lutego 2016 17:39

Uwaga; Parlamentarny zespół d/s Nowej Konstytucji uruchomił stronę www i na FB. 
W załącznikach znajdziecie Państwo pismo od Kornela Morawieckiego, a także ankietę konstytucyjną. Poprzez stronę www. możecie zakładać i rejestrować lokalne BIP - Biura Interwencji Społecznej i przesyłać wypełnione ankiety.

www.nowakonstytucja.org.pl

oraz profil na FB

www.facebook.com/ruchnowakonstytucja/

Reszta zależy od naszej aktywności.

Prosimy  o jak najszersze rozkolportowanie ankiety i organizowanie debat na temat pytań w niej zawartych, powielenie ankiety, wypełnienie jej i odesłanie. 

 
 
 
asdasd PDF Drukuj Email
wtorek, 16 marca 2021 20:29

 
Przedstawiciel społeczny w postępowaniu karnym, cywilnym i administracyjnym PDF Drukuj Email
poniedziałek, 22 lipca 2013 07:40
 

Publikujemy dla wszystkich organizacji społecznych informacje prawne oraz orzecznictwo  jak organizacja społeczna może przystępować do spraw w sądach powszechnych - KLIKNIJ do 24.10.2016 r.

Od 24.10.2016 r. sejm RP znacznie rozszerzył uprawnienia organizacji społecznych w procesie karnym. Nowa treść art. 90 i 91 kpk.

Rozdział 10 Przedstawiciel społeczny w procesie karnym. 

Art. 90.

§ 1. W postępowaniu sądowym udział w postępowaniu może zgłosić organizacja społeczna, jeżeli zachodzi potrzeba ochrony interesu społecznego lub interesu indywidualnego, objętego zadaniami statutowymi tej organizacji, w szczególności ochrony wolności i praw człowieka.

§ 2. W zgłoszeniu organizacja społeczna wskazuje interes społeczny lub indywidualny, objęty zadaniami statutowymi tej organizacji, oraz przedstawiciela, który ma reprezentować tę organizację. Do zgłoszenia dołącza się odpis statutu lub innego dokumentu regulującego działalność tej organizacji. Przedstawiciel organizacji społecznej przedkłada sądowi pisemne upoważnienie.

§ 3. Sąd dopuszcza przedstawiciela organizacji społecznej do występowania w sprawie, jeżeli przynajmniej jedna ze stron wyrazi na to zgodę. Strona może w każdym czasie cofnąć wyrażoną zgodę. W wypadku braku zgody choćby jednej ze stron na występowanie w sprawie przedstawiciela organizacji społecznej sąd wyłącza tego przedstawiciela od udziału w sprawie, chyba że jego udział leży w interesie wymiaru sprawiedliwości.

§ 4. Sąd dopuszcza przedstawiciela organizacji społecznej do występowania w sprawie pomimo braku zgody stron, jeżeli leży to w interesie wymiaru sprawiedliwości.

§ 5. Sąd odmawia dopuszczenia przedstawiciela organizacji społecznej do występowania w sprawie, jeżeli stwierdzi, że wskazany w zgłoszeniu interes społeczny lub indywidualny nie jest objęty zadaniami statutowymi tej organizacji lub nie jest związany z rozpoznawaną sprawą.

§ 6. Sąd może ograniczyć liczbę przedstawicieli organizacji społecznych występujących w sprawie, jeżeli jest to konieczne dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania. Sąd wzywa wówczas oskarżyciela i oskarżonego do wskazania nie więcej niż dwóch przedstawicieli organizacji społecznych, którzy będą mogli występować w sprawie. Jeżeli w sprawie występuje więcej niż jeden oskarżony lub więcej niż jeden oskarżyciel, każdy z nich może wskazać jednego przedstawiciela. Niewskazanie przedstawiciela uznaje się za cofnięcie zgody na jego występowanie w sprawie. Niezależnie od stanowisk stron sąd może postanowić o dalszym udziale poszczególnych przedstawicieli organizacji społecznych, jeżeli ich udział leży w interesie wymiaru sprawiedliwości.

Art. 91. Dopuszczony do udziału w postępowaniu sądowym przedstawiciel organizacji społecznej może uczestniczyć w rozprawie, wypowiadać się i składać oświadczenia na piśmie

 

                          paragraf342189

 
Od prawomocnego postanowienia o umorzeniu śledztwa przysługuje kasacja nadzwyczajna PDF Drukuj Email
poniedziałek, 08 czerwca 2015 16:55

paragraf342189

Prokurator umorzył śledztwo/dochodzenie, a sąd prawomocnym orzeczeniem utrzymał w mocy postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Co zrobić?

 
Art. 521.  KPK
§ 1. Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny, a także Rzecznik Praw Obywatelskich może wnieść kasację od każdego prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie.
§ 2. Rzecznik Praw Dziecka może wnieść kasację od każdego prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie, jeżeli przez wydanie orzeczenia doszło do naruszenia praw dziecka.
§ 3. Organy, o których mowa w § 1 i 2, mają prawo żądać do wglądu akt sądowych i prokuratorskich oraz akt innych organów ścigania po zakończeniu postępowania i zapadnięciu rozstrzygnięcia.

 

Przez zastąpienie pierwotnego sformułowania "orzeczenia kończącego postępowanie sądowe" sformułowaniem "orzeczenia sądu kończącego postępowanie" - znacząco poszerzony został zakres przedmiotowy kasacji nadzwyczajnej. Obecnie podmiotom wskazanym w art. 521 § 1 i 2 przysługuje prawo wniesienia tego nadzwyczajnego środka zaskarżenia nie tylko od każdego prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie sądowe, lecz także od prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie przygotowawcze.

Więcej…
 
Wnioski dowodowe w postępowaniu karnym PDF Drukuj Email
środa, 24 września 2014 20:15

paragraf342189

Przekazujemy komentarze i orzecznictwo do art. 167 - 170 K.p.k. dotyczące uprawnień do składania wniosków dowodych, ich prawidłowego oddalania oraz podstaw odwoławczych.  To ważny dla każdego materiał prawny pozwalający dochodzić  prawa do równego traktowania stron przed sądami karnymi KLIKNIJ

 
Procedura cywilna PDF Drukuj Email
piątek, 29 sierpnia 2014 11:44

paragraf453536Sąd w sprawie cywilnej oddalił twój wniosek dowodowy? Złóż koniecznie wniosek o wpisanie zastrzeżenia do protokołu w związku z jego oddaleniem, bo w przypadku apelacji sąd odwoławczy nie uwzględni tego uchybienia procesowego.

Treść zastrzeżenia nie musi wskazywać naruszonych przepisów postępowania, chyba że zastrzeżenie takie składa adwokat lub radca prawny. Zastrzeżenie może dotyczyć jedynie takich uchybień popełnionych przy dokonywaniu czynności procesowych przez sąd, których podjęcie zostało stronom zakomunikowane przez wydanie postanowienia lub zarządzenia.

Termin złożenia zastrzeżenia to zakończenie posiedzenia dla obecnych na nim stron lub też zakończenie najbliższego posiedzenia (czyli pierwszego po posiedzeniu, którego dotyczy zastrzeżenie) dla nieobecnych.

Skutkiem niepodniesienia przez stronę zarzutu naruszenia przepisów postępowania w sposób określony w art. 162 Kpc jest bezpowrotna utrata tego zarzutu w dalszym toku postępowania (i w środkach zaskarżenia lub środkach odwoławczych), a więc także w postępowaniu wywołanym wniesieniem zażalenia oraz w postępowaniu apelacyjnym i kasacyjnym, chyba że chodzi o przepisy prawa procesowego, których naruszenie sąd powinien wziąć pod rozwagę z urzędu, albo że strona nie zgłosiła zastrzeżeń bez swojej winy. Brak winy musi być uprawdopodobniony.

KPC Art. 162. Strony mogą w toku posiedzenia, a jeżeli nie były obecne, na najbliższym posiedzeniu zwrócić uwagę sądu na uchybienia przepisom postępowania, wnosząc o wpisanie zastrzeżenia do protokołu. Stronie, która zastrzeżenia nie zgłosiła, nie przysługuje prawo powoływania się na takie uchybienia w dalszym toku postępowania, chyba że chodzi o przepisy postępowania, których naruszenie sąd powinien wziąć pod rozwagę z urzędu, albo że strona uprawdopodobni, iż nie zgłosiła zastrzeżeń bez swojej winy.

 
Jak oskarżyć funkcjonariusza publicznego? PDF Drukuj Email
piątek, 14 lutego 2014 21:25

Przekazujemy komentarze do artykułów 231 (przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązków), 239 (poplecznictwo) i 230 (powoływanie się na wpływy) Kodeksu Karnego. 

paragraf342189

 

Zapoznaj się też z interpretacją art. 231 K.k. - Rzecz o uzasadnieniu i konsekwencjach uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2013 r. (I KZP 24/12) 

 
Przewlekłość postępowania liczy się od wszczęcia postępowania do jego zakończenia orzekł w Uchwale 7 osobowym Sąd Najwyższy (sygn. III SPZP 1/13) PDF Drukuj Email
sobota, 30 marca 2013 11:35

Gmach Sądu Najwyższego od strony ulicy DługiejUchwałę tą polecamy szczególnie jako świąteczną lekturę Sędziom Sądu Okręgowego w Bielsku Białej - jako mistrzów w przyznawaniu zaniżonych odszkodowań za 10 letnie zamierzone przewlkłości, których sami są przyczyną.  

Koniec z durnymi filozofiami sądów, dotyczących zaniżania odszkodowań za przewlekłość postępowania.

Polska skąpi za przewlekłość !!!

Uzasadnienie uchwał SN sygn. IIISPZP 1/13

Kto i kiedy może wnieśc skargę na przewlekłość

W uchwale z dnia 28 marca 2013 r. w składzie 7 - osobowym Sąd Najwyższy stwierdził, że sądy rozpatrujące skargi na przewlekłość postępowania powinny badać przyczyny opóźnień na    każdym etapie - od wszczęcia aż po prawomocny wyrok. 

Przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu toczy się obecnie ok. 400 spraw przeciwko Polsce dotyczących przewlekłości postępowań.

To zaś - jak dodała - powoduje ryzyko wydania przez Trybunał tzw. wyroku pilotażowego, którego skutkiem będzie automatyczne uznanie za zasadne wszystkich skarg na przewlekłość postępowania przeciwko naszemu krajowi, bez ich merytorycznego rozpoznawania.

W sprawie chodziło o to, czy sąd, który ocenia skargę na nieuzasadnioną zwłokę w postępowaniu, ma badać tok całej opóźnionej procedury, począwszy od zgłoszenia sprawy policji lub prokuraturze, aż po postępowanie sądowe, czy ma koncentrować się wyłącznie na ustaleniu, czy i z jakich powodów doszło do zwłoki na jednym tylko etapie postępowania - tym, na którym poszkodowany złożył skargę.

W praktyce często zdarza się ta druga sytuacja - że skargi na przewlekłość są badane tylko pod kątem opóźnień występujących na danym etapie postępowania. To znacząco obniża wielkość odszkodowania, co z kolei grozi Polsce przegraną w Trybunale w Strasburgu.

Sąd Najwyższy,  wydał uchwałę, w której stwierdził, że sąd rozpoznający skargę na przewlekłość postępowania powinien zbadać zarzuty odnoszące się do całości opóźnionego bezzasadnie postępowania - od jego wszczęcia aż po prawomocne orzeczenie i to niezależnie od tego, na jakim etapie skarga została złożona (sygn. III SPZP 1/13).

SN wskazał również, że ocena przewlekłości postępowania może dotyczyć tylko sprawy do momentu wydania prawomocnego orzeczenia. Wynika to z faktu, że SN rozpoznaje skargi kasacyjne na prawomocne orzeczenia sądowe. Ale jeżeli SN uchyli taki prawomocny wyrok i nakaże ponowne rozpoznanie sprawy w I lub II instancji, to powtórne postępowanie przed tymi sądami może podlegać zaskarżeniu z powodu przewlekłości - aż do ponownego wydania prawomocnego orzeczenia - powiedział sędzia Sanetra.

Więcej…
 
Ratujmy nóżki 7 miesięcznej Lenki Cholewa - PILNE !!! Konieczne natychmiastowe operacje w USA. Rozpowszechniajcie i wpłacajcie. PDF Drukuj Email
niedziela, 12 kwietnia 2015 23:34

Prosimy o wsparcie 7 miesięcznej  dziewczynki ze

Stryszawy – Lenki Cholewa.

 

Udostępniajcie gdzie możecie.  Im większa liczba osób usłyszy o Lence tym większą szanse ma Lenka - że stanie na nóżkach !

Dziewczynka jest chora na tzw. układ stóp końsko – szpotawy, natomiast w prawej kończynie w odcinku dolnej części nogi, stwierdzono brak  odcinka kości piszczelowej. Konieczna jest operacja w USA na Florydzie i możliwy powrót do zdrowia. Na kilka operacji potrzebne jest ponad 650 tyś. zł. !!!.

Brakuje 1.083.699 zł.  Wpłat można dokonywać na imienne konto:

Caritas Archidiecezji  Krakowskiej Bank BSR o/Kraków – tytuł przelewu:

 LENKA  CHOLEWA – 58 8589 0006 0000 0011 1197 0001

Kochani; dzisiaj byliśmy na kocnercie na rzecz Lenki w Rychwałdzie. Mamy świetną młodzież. Zespoły młodzieżowe zorganizowały się i zaprocili chętnych na koncert  młodzieży  " Dla Lenki".   I my dorośli pomóżmy.

Kontakt z rodzicami tel. 668855768 Informacje; https://www.facebook.com/lenkacholewa        email:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Prosimy o pomoc rodziny z Florydy - USA.  Tam ma być operowana Lenka.

 
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich odmawia złożenia kasacji w sprawie Jana Ptaszyńskiego PDF Drukuj Email
czwartek, 02 maja 2013 11:24

W dniu 29.04.2013 r. Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu wystąpiło z wnioskiem do RPO o wniesienie kasacji w sprawie Jana Ptaszyńskiego.

Z przykrościa informujemy, że w dniu 14 listopada otrzymaliśmy lakoniczne pismo od Rzecznika Praw Obywatelskich, który odmawia wniesienia kasacji na korzyść Jana Ptaszyńskiego. Niestety od 2006 r. - nigdy nie otrzymaliśmy pozytwywnej odpowiedzi od RPO. Taki urząd.

                            Ptaszyński RPO342568        Ptaszyński odmowa kasacji ROP342568                                              

Pomóż uratować niewinnego człowieka skazanego na dożywocie!

 

PODPISZ PETYCJĘ O UŁASKAWIENIE

 

PETYCJA kliknij 

Program TV Polsat - Państwo w państwie pokazał czarno na białym, że w polskim więzieniu siedzi kolejny niewinny człowiek. Wyrok drakoński - dożywocie.

Zobacz także Sprawę dla reportera

Twój głos jest na wagę ludzkiego życia. Dla Ciebie to tylko dwie minuty.        

Dla Jana Ptaszyńskiego CAŁE życie.

 
Bielskie sądy i prokuratura od 2001 r. rżną głupa. Dnia 14.05.2014 - kolejna rozprawa pod przewodnictwem SSR Pawła Kudelskiego PDF Drukuj Email
sobota, 17 maja 2014 09:01

Wiadomości z ostatniej tajnej rozprawy z dnia 14.05.2014 r.:

Niestety SSR Paweł Kudelski kolejny raz uchylał istotne pytania, mało tego pozwalał sobie na uwagi - które są nagrane, o jakiś rzekomo niekorzystnych odpowiedziach świadka na pytania pokrzywdzonego - co może wyłącznie oznaczać, że  wyrok pan SSR Paweł Kudelski ma z góry zaplanowany - i po to te gierki z utajnieniem sprawy i uchylaniem pytań.                                                   No ale tak to jest jeśli sędzia i jego połowica są klientami tego właśnie Banku Śląskiego

Stąd kolejny wniosek o wyłączenie wszystkich sędziów  SR w Bielsku-Białej. 

Pytamy:

jak długo SSR Paweł Kudelski pozwoli pracownikom i dyrektorom

ING Bank Śląski rżnąć głupa:

- o braku ich  pamięci co do obowiązujących  procedur bankowych, wynikających z ustawowych zasad archiwizacji dokumentacji

- obiegu dokumentów,

- czasu archiwizacji dokumentacji bankowej

- zakresu obowiązków

- dat powstania i autorów anonimowych pism wysyłanych z Banku Śląskiego do prokuratury, oszusta itd, itd., które  znikały na 7 lat.

Panie sędzio, bank to nie domowy bajzelek albo burdelik, w którym można bezkarnie robić wszystko, to podobno instytucja zaufania publicznego, w której wszystko jest uporządkowane, udokumentowane i do cholery przechowywane.

 

Czyż to dla sędziego bielskiego sądu takie trudne !

 

Włąściwie można powiedzieć: totalna demencja funkcyjnych pracowników Banku Śląskiego lub  odpowiedzi które sprzeczne są z treścią ustaw i poprzednio składanych zeznań, które  nasz bohater sędzia udaje, że nie dostrzega.  Zaś kiedy było trzeba oskarżać fikcyjnie Jachnika i ukrywać wielomilionowego oszusta - to  pamięć tych samych osób ING Bank Śląski funkcjonowała niezwykle zgodnie tyle, że całkowicie nieprawdziwie. No cóż jednak logika i logiczne rozumowanie to słabiutka strona pana sędziego Kudelskiego.

Mało tego, SSR Paweł Kudelski wyłączył jawność sprawy aby te

głupoty przed opinią publiczną kryć i co rusz głupio uzasadnia

swoje kolejne  postanowienia.

 

 

Za ten film z żywej rozprawy wyłączył SSR Paweł

 

Kudelski jawność rozprawy.

 

 

 
Sądowy finał sprawy dot. oszustwa blisko 200 podmiotów gospodarczych. Sprawca zamiast przebywać w więzieniu jest nadal radcą prawnym PDF Drukuj Email
środa, 16 kwietnia 2014 01:59

Po prawie 14-sto letniej ochronie Jana N. przez prokuraturę i sądy - Sąd Najwyższy oddalił kasację jego obrońcy. Wyrok nie podlega już dalszemu zaskarżeniu. Ile czasu musi minąć, aby oszust zaczął odbywać karę 5,5 lat pozbawienia wolności? Co zrobi teraz Sąd Rejonowy Sekcja Wykonawcza w Bielsku-Białej? Czy skazany Jasio nadal będzie cieszył się wolnością? Jakie choroby mu się przydarzą albo czy Prezydent B. Komorowski skorzysta z prawa łaski?
00:11 - mowa adw. Piotra Pietrzyka - obrońcy skazanego Jana N.
15:30 - mowa przedstawiciela stowarzyszenia
24:00 - postanowienie sądu (surowa ocena kasacji wniesionej przez adw. P. Pietrzyka)
42:07 - podsumowanie Jerzego Jachnika

 
Wywiad Janusza Sanockiego z Jerzym Jachnik w "NOWINACH NYSKICH PDF Drukuj Email
czwartek, 20 marca 2014 00:05

W ostatnich NOWINACH NYSKICH z dnia 18-23 marca 2014 r.  str. 10 i 11 o wymiarze niesprawiedliwości i jego absurdach i konszachtach  z Jerzym Jachnik rozmawia red.  Janusz Sanocki

 

 

Nowiny

 
SSN Andrzej Tomczak - sędzia Izby Wojskowej SN - sprawozdawcą błyskawicznej kasacji karnej - cywila skazanego o wielomilionowe oszustwa gospodarcze PDF Drukuj Email
sobota, 18 stycznia 2014 23:54

Z ostatniej chwili:  po prawie 14 letniej ochronie Jana N. przez Prokuraturę i sądy  w Polsce - Sąd Najwyższy oddalił kasację.  Wyrok nie podlega już dalszemu zaskarżeniu.

Pytamy: ile czasu musi minąć, aby zaczął on odbywać karę 5,5 lat pozbawienia wolności. Co zrobi teraz Sąd Rejonowy Sekcja Wykonawcza w Bielsku-Białej? Czy Jasio nadal chodził będzie na wolności, jakie choroby mu się przydarzą albo czy Prezydent Komorowski skorzysta z prawa łaski ?

Sąd Najwyższy zganił opinię pisemną stowarzyszenia, dotyczącą SSN Andrzeja Tomczaka - w zakresie jego wyłączenia - podając jedynie wybiórcze jej fragmenty, zgrabnie je jednostronnie interpretując. Twierdził że stanowisko stowarzyszenia jest insynuacją, bo z jednej strony podnosi zarzut długiego - 8 letniego sądzenia a z drugiej krytykuje szybki termin 2 miesięcznego wyznaczenia kasacji - ale dla wybranej osoby. Szkoda tylko, że termin taki nie dotyczy ogółu.

No cóż Sąd Najwyższy może wszystko. Twierdził też,  że uczestnictwo sędziego z Izby Wojskowej to wieloletnia praktyka , a nie celowy dobór składu.
Obiecujemy, że zwrócimy się do  Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w ramach informacji o dostępie do informacji publicznej w ilu sprawach od 2010 r. sprawozdawcą w Izbie Karnej w sprawie cywila był sędzia z Izby Wojskowej. Wtedy okaże się czy to nasz wymysł, czy też specjalna i wybiórcza praktyka Sądu Najwyższego      

W dniu 5 lutego o godz. 12,20  sygn. akt IV KK 370/13 sala D  przy Pl. Krasińskich 2/4/6 w Warszawie  rozpoznana zostanie ekspresowa kasacja - w Sądzie Najwyższym. 

Dotyczy ona  sprawy karnej - skazanych cywilów o wielomilionowe oszustwa gospodarcze w tym fałszerstwo co  najmniej 500 faktur VAT.  Sprawozdawcą został nie sędzia Izby  Karnej  lecz sędzia Sądu Najwyższego  Izby Wojskowej - Andrzej Tomczyk. To ten sam sędzia, który przedłużał areszty w 2008 r. żołnierzom z Nangar Khel

Więcej…
 
Prok. Mateusz Wolny w sprawie Jachnika - oświadczenie oraz program Państwo w Państwie PDF Drukuj Email
sobota, 08 lutego 2014 21:03

I. Treść wniosku o samowyłączenie prok. Mateusza Wolnego z Prokuratury Rejonowej w Bielsku-Białej,  z dnia 25.07.2006 r. który nie chciał poddać się naciskom Prokuratora Okręgowego w Bielsku-Białej - Małgorzaty Bednarek oraz Prokuratora Apelacyjnego w Katowicach -  Tomasza Janeczka 

                                  Wolny - oswiadczenie

 

II. Treść zeznań prokuratora Mateusza Wolnego przez Tomasza Gizę w Prokuraturze Okręgowej w Siedlcach, jak wrabiano Jachnika

                                   Wolny - siedlce

 

J. Jachnika w  programie "Państwo w Państwie" 26.02.2012 r. 

 

jachnik panstwo w panstwie

 
Naklejamy naklejki na nasze samochody od Bałtyku po Tatry PDF Drukuj Email
sobota, 08 lutego 2014 20:46

Mam taką propozycję; wszyscy pokrzywdzeni i osoby nas wspierające lub nie zgadzające się z bezprawiem panującym w Polsce - naklejają na swoje samochody naklejkę Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu. Jest to kwadratowa naklejka 10 cm/10 cm. Będziemy ją rozprowadzać na sesjach społecznościowych. Jest też dostępna u pełnomocników. Dla warszawiaków będzie dostępna w dniu 5.02.2014 r. o godz. 12 pod Sądem Najwyższym. Może ktoś ma kontakt z firmami taksówkarskimi? Powinna pojawić się na wielu pojazdach. Na samochody dostawcze, ciężarowe i TIR-y - mamy większą - 40 x 60 cm. Promujmy i reklamujmy wspólnie nasze "NIE" wobec bezprawia.

                                        Logo1

 
Protest przedsiębiorców w Bielsku- Białej z udziałem Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu - 27.11.2013 r. Bielsko-Biała PDF Drukuj Email
piątek, 29 listopada 2013 21:13

       Wyróżniający się uczestnicy protestu

 

  Jacek Kliknij w obrazek     Jacek I

 
Najbardziej haniebna ustawa uchwalona od 1960 r. - to kodeks postępowania karnego PDF Drukuj Email
niedziela, 01 września 2013 00:05

Najbardziej haniebna ustawa uchwalona od 1960 r. przez Sejm RP - to kodeks postępowania karnego. Musimy się zbuntować - to konieczność w imię dobra wszystkich pokrzywdzonych i oskarżonych.

 
Czy SSO Wojciech Paluch - Z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej - jest rzecznikiem czy bezczelnym kłamcą ? Czy SSO w Bielsku-Białej są w stanie pojąć od kiedy liczy się przewlekłość sprawy ? NIE !!! PDF Drukuj Email
czwartek, 17 stycznia 2013 22:44

Nie tak dawno pisaliśmy artykuł pt. 

Głupota i arogancja SSO Wojciecha Palucha – z-cy Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej i kandydata na Sędziego Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Dla niego i innych SSO w Bielsku-Białej 12 letnia przewlekłość to 10-cio miesięczna bezczynność sądu.   

 - całość kliknij. Tak się sądziło  przewlekłość w Bielsku-Białej, którą mają gdzieś SSO Wojciech Paluch a przykład z niego bierze SSR Paweł Kudelski. Ale koniec z oszukańczym kabaretem; od 28.03.2013 r. 

SSO Wojciech Paluch

   Oto nasz orzeł - Rzecznik 

Na wstępie podkreślić należy, że wszyscy jak jeden sędziowie  Sądu Okręgowe w Bielsku - Białej wraz z Rzecznikiem Dyscyplinarnym SSO Wojciechem Paluchem oraz Prezesem SO Piotrem Wójcigą  nie wiedzą  od kiedy liczy się przewlekłość postępowania w sprawie. Permanentnie od lat oszukują skarżących i liczą ją wyłącznie przed daną instancją.

Tymczasem  zgodnie z uchwałą  Sądu Najwyższego przewlekłość postępowania liczy się od momentu wszczęcia postępowania przez policję czy prokuraturę aż do jego zakończenia (sygn. III SPZP 1/13)

 

Więcej…
 
Jakie nowe warunki musi spełnić organizacja pozarządowa aby móc wziąć udział w postępowaniu cywilnym? PDF Drukuj Email
sobota, 10 listopada 2012 14:43


Jakie warunki musi spełniać organizacja aby wziąć udział w procesie cywilnymJeśli  dana organizacja pozarządowa chce wziąć udział w postępowaniu cywilnym w jednej z trzech, przewidzianej dla tego celu form, tj. wytoczyć powództwo na rzecz oznaczonej osoby, przystąpić do oznaczonej osoby w już toczącym się postępowaniu lub przedstawić sądowi istotny dla sprawy pogląd, musi spełnić określone warunki. Zostały one wyrażone w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego, a ściślej rzecz ujmując przede wszystkim w art. 8 oraz art. 61 – 63 wspomnianego kodeksu.

Pierwszym z nich jest wymóg, aby zadanie statutowe organizacji pozarządowej nie polegało na prowadzeniu działalności gospodarczej. Statut takiej organizacji powinien więc albo wprost wykluczać wykonywanie przez nią działalności gospodarczej, albo jej zwyczajnie nie obejmować, przy czym w takim wypadku z udziału w postępowaniu cywilnym wykluczone są również organizacje pozarządowe, które mimo iż ich statut nie obejmuje prowadzenia działalności gospodarczej, to faktycznie ją prowadzą.

Kolejnym warunkiem jest wymóg, aby udział organizacji w postępowaniu cywilnym był podyktowany ochroną praw obywateli, z czego wynika, iż nie mogą one przedstawiać sądowi istotnego dla sprawy poglądu, wytaczać powództw lub wstępować do już toczących się postępowań na rzecz lub po stronie podmiotu nie będącego osobą fizyczną, jak np. spółka kapitałowa czy też jakiekolwiek inne stowarzyszenie lub organizacja pozarządowa.

Oczywiście żadna z organizacji pozarządowych nie może wytoczyć powództwa w imieniu danej osoby lub wstąpić do już toczącego się postępowania po czyjejś stronie wbrew woli tej osoby. Stąd kolejnym warunkiem, który musi być spełniony przez organizację pozarządową jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody osoby, na rzecz której organizacja ta chce działać przed sądem cywilnym. Odmiennie niż w stanie prawnym przed nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego z 3 maja 2012 r., obecnie uzyskanie zgody jest wymagane dla wszystkich kategorii spraw, w których organizacje pozarządowe mogą brać udział w postępowaniu cywilnym. Zgoda musi zostać dołączona do pozwu lub pisma obejmującego przystąpienie organizacji do toczącego się postępowania. Brak załączonej zgody stanowi brak formalny pisma procesowego, co początkowo będzie skutkowało wyznaczeniem przez przewodniczącego sądu tygodniowego terminu na uzupełnienie braku, a następnie, w przypadku nie dołączenia zgody w wspomnianym terminie, zwrotem pisma procesowego.

Swoboda organizacji została również ograniczona w wyniku  wyczerpującego wymienienia w przepisach zakresu spraw, w jakich udział organizacji pozarządowych jest dozwolony. I tak organizacje pozarządowe mogą wziąć udział w postępowaniu cywilnymjedynie w sprawach o:

1) alimenty,

2) ochronę środowiska,

3) ochronę konsumentów,

4) ochronę praw własności przemysłowej,

5) ochronę równości oraz niedyskryminacji przez bezpodstawne bezpośrednie lub pośrednie zróżnicowanie praw i obowiązków obywateli,

6) z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

7) w sprawach o uznanie postanowień wzorca umownego za niedozwolony.

Ponadto, aby organizacja pozarządowa mogła wziąć udział w postępowaniu cywilnym w jednej z wymienionych wyżej spraw, to sprawa ta musi znajdować się wśród zadań statutowych owej organizacji. Oznacza to, iż np. w sprawach z zakresu ochrony środowiska, udział w postępowaniu może wziąć jedynie organizacja, która wśród swoich zadań statutowych ma wymienioną działalność na rzecz ochrony środowiska. Celem takiego uregulowania jest wspieranie elementu fachowości i specjalizacji organizacji pozarządowych biorących udział w postępowaniu cywilnym.

Nie jest wymagane natomiast, aby osoba na rzecz której dana organizacja pozarządowa występuje w postępowaniu cywilnym, była jej członkiem. Niemniej jednak organizacja pozarządowa, której członkiem jest dany przedsiębiorca, będący osobą fizyczną, może w znacznie większym zakresie bronić jego interesów przed sądem cywilnym. A mianowicie może ona wytoczyć powództwo na jego rzecz lub przystąpić do niego w toczącym się już postępowaniu w sprawach o roszczenia wynikające z prowadzonej przez niego działalności przeciwko innym przedsiębiorcą. Czyni to możliwym wytoczenie przez organizację pozarządową np. powództwa o zapłatę na rzecz przedsiębiorcy będącego jej członkiem. Uregulowanie to, zawarte w art. 61 §3 Kodeksu postępowania cywilnego, rozszerza więc zamknięty katalog spraw, w których mogą wziąć udział organizacje pozarządowe.

Na koniec należy dodać, iż organizacjom pozarządowym, które spełnią opisane powyżej warunki, nie może zostać odmówione prawo wzięcia udziału w postępowaniu cywilnym. Badając dopuszczalność tego udziału sąd nie może bowiem badać, czy udział organizacji pozarządowych w postępowaniu cywilnym jest usprawiedliwiony, czy też ma ona interes w wytoczeniu powództwa lub wstąpieniu do toczącego się postępowania.

Źródło; http://www.prawoprosto.pl

 
SSR Paweł Kudelski z Sądu Rejonowego w Bielsku - w akcji obrony oskarżonych z ING BANK Śląski PDF Drukuj Email
sobota, 06 lipca 2013 16:05

SSR Paweł Kudelski nominację sędziowską otrzymał w grudniu                           2012r. Wcześniej był referendarzem a za stołem sędziowskim                                nigdy wcześniej  jako sędzia   nie siedział.

No i widać co wyprawia na sprawie gdzie J.G. Jachnik są                 pokrzywdzonymi     a ING Bank Śląski reprezentowany przez                                   b. dyr. i członka Zarządu Centrali   ING Bank Śląski.

 

   

 

 

Przeczytaj też:

1.  Panie SSR Pawle Kudelski - trzeba nie tylko czytać ale rozumieć akta.   Więc trochę edukacji z dokumentów sprawy.

 

2. Pod sztandarem niezawisłości i niezależności, sędziowie w Polsce stoją  ponad  prawem.

 

3. Bielska temida nadal w bagnie. Kabaret sądowy SSR Pawła Kudelskiego   z Bielska -  Białej w sprawie ochrony mafii Banku Śląskiego. Co ciekawa  wszyscy oni praktykowali w Żywcu

                         

                       

 
Stanowisko organizacji pozarządowych dotyczące Konferencji w dniu 7.01.2013 organizowanej w Senacie RP pt. „MODEL DOJŚCIA DO URZĘDU SĘDZIEGO”. PDF Drukuj Email
środa, 09 stycznia 2013 02:08

Konferencję  można obejrzeć w całości:

http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,5024,w-senacie-nt-modelu-dojscia-do-urzedu-sedziego.html


Mamy jedno pytanie: czy to szacowne grono wie o czym mówi? Oni odizolowali się od rzeczywistości sali sądowej. Obudźcie się !!!


Niepokonani i Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu było obecne na konferencji w Senacie RP w dniu 7.01.2012 r. Byliśmy rozczarowani. Zgłosiliśmy na piśmie swój udział w dyskuscji. Jak zwykle bez efektu. Organizatorzy nie zauważyli organizacji  społecznych. Przedstawililiśmy więc pisemne stanowisko. Jak się zdaje to towarzystwo żyje na innej planecie !!!

Wymiar sprawiedliwości w Polsce od przeszło 30 lat funkcjonuje źle. Jednak  po ostatnich zmianach:

1. ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych,                                                                       \

2. wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2007 r. orzekającego o niekonstytucyjności instytucji asesora sądowego                                                                                                                

3. powołania Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratorów,

znaczącym problemem stał się także sposób naboru do jakże istotnego zawodu sędziego.

Zgodnie z art. 179 Konstytucji RP, sędziego powołuje na urząd Prezydent RP, jednak na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa – czyli to właściwie wyłącznie Krajowa Rada Sądownictwa decyduje o nominacji lub awansie sędziego.

Przez media przewinęła się dyskusja, jak ma wyglądać droga nominacji i awansów sędziów i czy zawód sędziego ma być tzw. koroną zawodów prawniczych, czy też funkcję tą mogą spełniać 29 latkowie. Na nowo zaczęła się dyskusja czy powrócić do asesury, czy też reformować i poprawiać działania Krajowej Szkoły Sądownictwa. Wypowiadali się przedstawiciele sędziów, prokuratorów, adwokatów, pracowników naukowych a także Dyrektor Szkoły Sądownictwa w Krakowie SSA Rafał Dzyr. I tak jest od lat.

O wymiarze sprawiedliwości zawsze wypowiadają się wyłącznie prawnicy, którzy oglądają salę sądową wyłącznie przez pryzmat własnego interesu, a nie interesu społeczeństwa. W dyskusji od lat głos społeczeństwa jest nieobecny. Nie rościmy sobie uprawnień do stanowienia prawa, ale chcemy uczestniczyć w jego tworzeniu. Równie istotnym błędem było wpojenie sędziom,   że wymiar sprawiedliwości  jest  III władzą a nie, że pełni rolę usługową dla społeczeństwa. I w końcu najważniejsza sprawa, to całkowita bezkarność i nieodpowiedzialność sędziów za podejmowane decyzje procesowe wbrew stanowionemu prawu.  Arogancja przenosi się także na pisma prezesów sądu, którzy np. na interwencję stowarzyszenia o udzielenie informacji w sprawie III K 470/08, w którym to postępowaniu stowarzyszenie jest uczestnikiem w trybie art. 90 kpk, nie może uzyskać informacji czy i kiedy będzie rozpoznana apelacja

dowód skan pisma prezesa – załącznik 4

Stąd tak ważne są cztery czynniki:

1. Właściwy dobór kandydatów do zawodu sędziego, polegający na sprawdzeniu wiadomości pod względem umiejętności zasad logicznego rozumowania, łączenia faktów jak i nie ulegania wpływom i naciskom zewnętrznym – przypominamy  w tym miejscu test prof. Philipa Zimbardo- w jaki sposób po kilku tygodniach zachowywali się studenci prawa, którzy otrzymali zbyt dużo władzy w sztucznie utworzonych celach.  Podobnie test ten może funkcjonować  wśród sędziów i prokuratorów. Stąd tak ważna jest wstępna selekcja do zawodu sędziego.

2. Rzeczywista a nie iluzoryczna odpowiedzialność dyscyplinarna,  a za złamanie prawa odpowiedzialność cywilna i karna. To właśnie brak indywidualnej odpowiedzialności jest największym problemem. Jak długo będzie tolerowany brak odpowiedzialności, symulowanie pracy z jej celowym także bezkarnym przewlekaniem spraw, tak długo w wymiarze sprawiedliwości nic się nie zmieni. I tutaj niestety 100% winy leży po stronie Krajowej Rady Sądownictwa. To ona zgodnie z art. 4.pkt. 2 ust. 4 – wybiera rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych, a także zgodnie z art. 5.1. może zarządzić przeprowadzenie: wizytacji sądu albo jego jednostki organizacyjnej,  lustracji w sądzie,  lustracji pracy sędziego. I tutaj  przykład; jeśli w 12 letniej sprawie (z czego 5 lat w sądzie) – nie wyznaczanie terminu sprawy przez 10 miesięcy wg –z-cy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej SSO Wojciecha Palucha nie jest wykroczeniem dyscyplinarnym, to trudno oczekiwać aby cokolwiek w polskim wymiarze sprawiedliwości mogło się zmienić.

Dowód: sygn. akt  III K 443/12 Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej – zał. 2

             sygn. akt  III K 470/08 Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej  - zał. 5

             treść skargi do sprawy III K 443/12 i III K 470/08                  - zał. 1

3. Nominacje sędziowskie winny być okresowe i dopiero po 10 latach ( np. 2 x po 5 lat), sędzia otrzymywał by nominację bezterminową,  po uprzednim przedstawieniu zaświadczenia o stanie zdrowia,  nie tylko w zakresie ogólnym ale także w zakresie psychologiczno – psychiatrycznym. I nie jest to prowokacja ze strony organizacji pozarządowych, ale oczywista konieczność, bowiem zawód sędziego jest zawodem szczególnie obciążonym stresem.

4. Nominacje sędziów do sądów wyższych instancji, nie może funkcjonować na obecnych zasadach ( iż  to sam sędzia ocenia siebie czy nadaje się do sądu wyższej instancji, gdy tymczasem  taki awans winien być nagrodą za dotychczasowa pracę). 

5. Zmiany systemu  prawnego, umożliwiające obiektywna pracę sędziów ale także zapewnienia uprawnień procesowych wszystkim uczestnikom spraw. W zmianach prawa w szczególności należy uwzględnić art. 4 pkt. 2 Konstytucji  w związku z art. 182 Konstytucji - w tym podjęcie prac w kierunku powstania  ławy przysięgłych, pełnego nagrywania wszystkich spraw – jako funkcji kontrolnej protokołu i pełne dopuszczenie do wszystkich spraw sądowych organizacji społecznych o ile wnosi o to jedna ze stron.

6. Głęboka reforma Krajowej Rady Sądownictwa – która obecnie nie spełnia potrzeb kontroli dyscyplinarnej sędziów oraz zmiana sposobu i systemu okresowych wizytacji sędziów, które Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu przedstawiło w publicznym wysłuchaniu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych w styczniu 2011 r. w sejmie RP (druk sejmowy nr. 3655 - http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/A1395F8A1115BE90C125782C00354880/$file/0456806.pdf )

Potrzebę głębokiej reformy Krajowej Rady Sądownictwa uzasadnia także to, że nominację dożywotnią otrzymują osoby, o których tak naprawdę niewiele KRS wie. KRS nie może wiedzieć także, jak poradzą sobie ze stresem na sali rozpraw nowo nominowani sędziowie, jak będą uzasadniać wydane wyroki, jaki jest ich profil charakterologiczny. Sędzia to nie tylko  wiedza i przygotowanie merytoryczne. To również szacunek dla innych, w tym także dla podsądnych, Zaś sędzia, który w takich wypadkach demonstruje swoją wyższość, nie nadaje się do sprawowania powierzonego mu urzędu.

7. Wprowadzenie instytucji rewizji nadzwyczajnej w procesach karnych,  cywilnych i administracyjnych do której uprawniony mógł by być np. Rzecznik Praw Obywatelskich, aby naprawić i wstrzymać znacząca ilość błędnie wydawanych  wyroków.

W załączeniu pięć skanów dokumentów.

                                                                                           Z up. Stowarzyszeń

                                                                                              Jerzy Jachnik

                                                                                         Stow. Przeciw Bezprawiu

 
Dlaczego nie wolno fotografować akt - pyta adwokat Dubois PDF Drukuj Email
poniedziałek, 13 sierpnia 2012 22:00

Prokuratura gotowa jest wykonać kserokopie akt samodzielnie, w cenie po złotówce za stronę. Przy dużych sprawach dostęp do akt może zatem pochłonąć kilka miesięcznych pensji. Realizacja prawa do obrony staje się dla osób uboższych iluzoryczna - pisze adwokat Jacek Dubois.

Dlaczego prokuratura nie pozwala fotografować akt? Dlaczego sąd każe pisać wniosek o wykonanie zdjęć, którego i tak nikt nie rozpoznaje? Dlaczego treści orzeczenia strona nie może poznać przez telefon? Jak to możliwe, że w dobie informatyzacji mamy wciąż rozwiązania jak „za króla Ćwieczka”? - pyta Jacek Dubois.
Jednym z najciekawszych dla petenta miejsc jest siedziba Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie przy ul. Ostroroga. Akta są zawsze do dyspozycji. Jest tylko jeden kłopot – do budynku nie można wnieść aparatu fotograficznego, a więc zrobienie fotokopii jest niemożliwe. Urząd, by pomóc, gotów jest wykonać kserokopie samodzielnie, w cenie po złotówce za stronę. Przy dużych sprawach dostęp do akt może zatem pochłonąć kilka miesięcznych pensji. Realizacja prawa do obrony staje się dla osób uboższych iluzoryczna. A może zamiarem prokuratorów było podjęcie działalności gospodarczej dla podreperowania budżetu państwa?
Załóżmy jednak, że chcemy zapłacić, a kłócenie się o pieniądze jest małostkowe. Kserokopie są do naszej dyspozycji, musimy za nie zapłacić w kasie. Jest tylko jedna przeszkoda. Przy ul. Ostroroga prokuratura nie prowadzi kasy, tylko wiele kilometrów dalej, przy ul. Trębackiej. Trzeba jechać i wrócić z kwitkiem zapłaty. Ewentualnie możemy zapłacić przelewem, tyle, że ksero zostanie wydane dopiero, gdy pieniądze wpłyną na konto prokuratury. W najlepszym wypadku urzeczywistnienie konstytucyjnego prawa do obrony zajmie cały dzień.
Równie przyjazne są niektóre Biura Obsługi Interesanta w sądach. W dawnych czasach zacofania technologicznego, by zajrzeć do akt, wchodziliśmy do sekretariatu sądu, co zajmowało kilka minut. Dziś mamy ułatwienie. By akta już czekały na pełnomocnika, zamawiamy je internetowo. Trzeba jednak wykonać kilka czynności – wysłać maila z zamówieniem, na miejscu pobrać numerek i odczekać, aż w czytelni zwolni się stolik, oddać teczkę do depozytu. Musimy też napisać wniosek o zgodę na sfotografowanie akt, którego i tak nikt nie rozpoznaje. Celowość tego wniosku jest zagadką godną Sfinksa. Gdybyśmy chcieli odręcznie przepisać treść interesującego nas dokumentu, wniosek były zbędny. Co innego, gdy chcemy uzyskać fotokopie.
W konsekwencji to, co mogliśmy przed laty dostać niemal od ręki, dziś, jeśli mamy szczęście, uda nam się zobaczyć dzień później. Nic nie jest jednak pewne. W praktyce, mimo że otrzymujemy maila zwrotnego informującego o przyjęciu „zamówienia”, nie mamy żadnych gwarancji otrzymania akt do wzglądu. Gdy następnego dnia przybędziemy do BOI może czekać na nas hiobowa wiadomość, że akt nie ma, bo... są gdzie indziej - konkluduje adwokat.

Żródło: "Na wokandzie"

 
PODPISZ PETYCJĘ!!! Jerzy Jachnik i poseł Andrzej Jaworski apelują!!!(14.06.2013) PDF Drukuj Email
niedziela, 16 czerwca 2013 11:46

MUSZĘ TO NAPISAĆ DUŻYMI LITERAMI!!! PODPISUJCIE KOCHANI PETYCJĘ.

UDOSTĘPNIAJCIE U SIEBIE NA TABLICACH FB STRONACH WWW I INNYCH  TEN FILM!!

NIE DOWIECIE SIĘ TEGO Z PUBLICZNYCH MEDIÓW,BO CHCĄ ZA NASZYMI PLECAMI ZAŁATWI Ć

SPRAWĘ PO CICHU:/!!!!

Zatrzymajmy nowy pomysł KPK!!!!

Przeczytaj i podpisz. Nowe kpk to nie proces po amerykańsku,ale powrót stalinizmu na sale rozpraw!!!

1. Nagrywania spraw? -  Nie będzie!!!
2. Udziału organizacji społecznych w procesach?  Nie będzie!!!
3. Apelacja będzie fikcją
4. Sądy wracają do tajności posiedzeń!!

i wiele innych zmian pozbawiających obywateli prawa do obiektywnego rozpoznania sprawy.

Zamiast obiektywnej oceny czeka nas produkcja sądowych wyroków.

To wszystko zamierza uchwalić Sejm RP już w tym miesiącu !!!

 
Walne Zgromadzenie sprawozdawczo - wyborcze członków Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu PDF Drukuj Email
środa, 01 maja 2013 12:53

Stow. Przeciw BezprawiuZAPRASZAMY WSZYSTKICH CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA


W dniu 18.05.2013r. o godz. 12 w Bielsku-Białej ul. 1 Maja 24 -  odbędzie się zgodnie ze statutem  Walne Zebranie sprawozdawczo - wyborcze członków Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu, na którym oprócz części sprawozdawczej dotyczącej działalności merytorycznej i finansowej stowarzyszenia odbędą się wybory nowych władz stowarzyszenia.

                                                                              Zarząd Stowarzyszenia

 
16 marca godz. 12 - w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej ważne spotkanie "PLATFORMY OBURZONYCH" PDF Drukuj Email
piątek, 08 marca 2013 13:14

Jak mówi rzecznik Solidarności Marek Lewandowski:

"Nie przewidujemy żadnych polityków i partii politycznych. 
Na spotkaniu będziemy rozmawiać, co zrobić, aby w wzajemnie sobie pomóc, jak zwiększyć skuteczność naszej społecznej aktywności i jak utrudnić politykom ich ignorowanie.

Przyświeca nam idea, że jeśli nawet różnimy się w wielu

sprawach, to w tych, które nas łączą, powinniśmy działać

wspólnie.

Dlatego zaproponujemy rozmowę :

-   o zmianie prawa

-   o referendach

-   o obywatelskich wnioskach ustawodawczych.

 

Będzie przeszło 100 organizacji pozarządowych. 

kukiz Janusz Sanocki


 
 
      Zdjęcie w tle
 

Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu domaga się:

1. Jawnego i losowego przydzielania sędziom wszystkich rodzajów spraw;


2. Nagrywania dźwięku czynności w prokuraturze oraz postępowań przed wszystkimi sądami – jeśli wnosi o to strona;


3. Udziału stowarzyszeń na prawach uczestnika we wszystkich rodzajach spraw sądowych – jeżeli wnosi o to strona;


4. Prawa do składania subsydiarnego aktu oskarżenia natychmiast po umorzeniu sprawy przez prokuratora;


5. Równości wszystkich uczestników w prawie do składania kasacji;


6. Możliwości składania zażalenia na decyzję sądu o skierowaniu na badania psychiatryczne;


7. Odpowiedzialności służbowej, karnej, cywilnej i administracyjnej dla prokuratorów i sędziów orzekającym wbrew ustawom i rozporządzeniom.  

                                                                                                                                                     

8. REWIZJI NADZWYCZAJNEJ - czyli restytucji niesłusznych orzeczeń wydawanych od lat przez polskie sądy. Rewizję taką od każdego prawomocnego wyroku, w każdym czasie i każdej sprawie  mógł by złożyć np. Rzecznik Praw Obywatelskich


 
 
Czym jest Sąd Apelacyjny w Katowicach i jak powinniśmy z nim walczyć PDF Drukuj Email
sobota, 23 lutego 2013 14:50

 
Jak się sądzi w Sądzie Apelacyjny w Katowicach PDF Drukuj Email
sobota, 23 lutego 2013 15:31

Po 12 latach postępowań  w dniu 14 lutego 2013 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach w składzie nam dobrze znanym:

1. SSA Małgorzata Wolczańska (Przewodnicząca),

2. SSA Ewa Jastrzębska,

3. SSA Krystyna Mieszkowska

rozpoznał apelację przedsiębiorcy pana Edwarda Guja w procesie przeciwko pani Krystynie Gzyl (komornikowi z Sosnowca) i towarzystwu ubezpieczeniowemu "Warta" (sygn. I ACz 1053/12). Według powoda, pana Guja, działalność komornika doprowadziła do upadku jego firmę. Nastąpiło to w roku 2000. Sąd Apelacyjny oddalił apelacj.

 

Przeczytaj też;

1. Sąd Apelacyjny w Katowicach płacze - kliknij. 

2. katowickie bizancjum bezprawia - kliknij.

 
Uwaga: 16.10.2012 godz. 11,10 - Sala A - WARSZAWA - WSA ul. Jasna 2/4 - sygn. VII SA/Wa 1605/12 po raz kolejny będzie rozpoznawana sprawa państwa Adamowskich zniszczonych przez Dyrekcję Dróg PDF Drukuj Email
wtorek, 09 października 2012 21:26

Sprawa dotyczy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która nagminnie krzywdzi ludzi. Decyzją GDKiA zamknięto wjazd do firmy rodzinnej od 30 lat funkcjonującej przy drodze nr 8 w okolicach Tomaszowa Maz. Ostateczna decyzja tej instytucji spowodowała nagłą śmierć ojca, założyciela tej firmy. Bardzo prosimy o poparcie społeczne na sali sądowej, każdego może spotkać taka krzywda wyrządzona przez urzędników.

Stowarzyszenie jest uczestnikiem postępowania.

Część I:

 

Częśc II

 

Z ostaniej chwili:

WSA w Warszawie w dniu 16.10.2012 r. przyznał rację rodzinie Adamowskich, ale czeka ich nadal trudna droga. Co prawda WSA w Warszawie potwierdził stanowisko NSA, że w sprawie tej nie chodzi o jakikolwiek dostęp, lecz o dostęp zapewniający możliwość wykorzystania nieruchomości w DOTYCHCZASOWY SPOSÓB, tj. prowadzenia zakładu wulkanizatorskiego, to znając nieustępliwość polskich biurokratów walka będzie nadal ciężka. Jednak razem damy radę !!!.

 
Protest przed sądem w Kielcach w obronie Żuroma PDF Drukuj Email
wtorek, 05 lutego 2013 01:22

 

  • Kielce. Manifestacja pod hasłem Stop bezprawiu przed Sądem Rejonowym w Kielcach  - miniaturaKielce. Manifestacja pod hasłem Stop bezprawiu przed Sądem Rejonowym w Kielcach  - miniaturaKielce. Manifestacja pod hasłem Stop bezprawiu przed Sądem Rejonowym w Kielcach  - miniaturaKielce. Manifestacja pod hasłem Stop bezprawiu przed Sądem Rejonowym w Kielcach  - miniatura
  • Kielce. Manifestacja pod hasłem Stop bezprawiu przed Sądem Rejonowym w Kielcach  - miniaturaKielce. Manifestacja pod hasłem Stop bezprawiu przed Sądem Rejonowym w Kielcach  - miniaturaKielce. Manifestacja pod hasłem Stop bezprawiu przed Sądem Rejonowym w Kielcach  - miniaturaKielce. Manifestacja pod hasłem Stop bezprawiu przed Sądem Rejonowym w Kielcach  - miniatura

 

 
Monitorowana rozprawa 5 grudnia 2012 r. w Jaworznie PDF Drukuj Email
wtorek, 04 grudnia 2012 12:59

SĄD REJONOWY - Jaworzno

W dniu 5 grudnia 2012 r. o godz. 12 w Sądzie Rejonowym w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej nr 28 (sala 5) odbędzie się rozprawa - sygn. akt II K 480/11, której przedmiotem jest oskarżenie prywatne. Przeczytaj, czego dotyczy - KLIKNIJ

Jak dotąd sprawę prowadzono w sposób skandaliczny i nieobiektywny, w związku z tym  konieczne jest, aby Stowarzyszenie przyglądało się poczynaniom nowego sędziego wyznaczonego do jej rozpoznania.  

Dzisiaj, po czterech latach procesu, oskarżyciel odstąpił od aktu oskarżenia i

sprawa została umorzona.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 8


stat4u
Aferyibezprawie.org © Copyright 2009
Projekt i wykonanie: intMar.eu

dietaraj.pl dieta,odchudzanie,dietetyk,poradnia dietetyczna,pracownia dietetyczna,dietetyk kliniczny,dietetyk dziecięcy,Bielsko-Biała,Żywiec,Skoczów stomatologia bielsko-biała,dentysta bielsko-biała, leczenie kanałowe bielsko-biała pakowanie konfekcjonowanie bielsko-biała rehabilitacja bielsko-biała botoks bielsko,powiększanie ust bielsko,botox bielsko,paznokcie żelowe pedicure