sobota, 25 maja 2024
SPRAWOZDANIE z działalności Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu za lata 2007 – 2012 r.. PDF Drukuj Email
czwartek, 08 kwietnia 2010 10:21

 

Przedstawiamy zgodnie z wymaganiami MPiPS sprawozdanie 

 

Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu -  Organizacji Pożytku Publicznego

 

                                                  za rok 2018

 

1. Sprawozdanie merytoryczne       -  kliknij

 

2. Bilans                                             -  kliknij

 

3. Rachunek wyników                       - kliknij

 

4. Informacje dodatkowe                 -  kliknij

 

5. Informacje uzupeł. do bilansu     - kliknij

 

Uwaga: informacje także na stronie: 

 

https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/

 

Przedstawiamy zgodnie z wymaganiami MPiPS sprawozdanie 

Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu -  Organizacji Pożytku Publicznego

                                                  za rok 2017

1. Sprawozdanie merytoryczne       -  kliknij

 

2. Bilans                                             - kliknij

 

3. Rachunek wyników                       - kliknij

 

4. Informacje dodatkowe                  - kliknij

 

5. Informacje uzupeł. do bilansu     - kliknij

 

Uwaga: informacje także na stronie: 

 http://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/

 

  

                                       

                                                                    za rok 2016 

 

1. Sprawozdanie merytoryczne       -  kliknij

 

2. Bilans                                             - kliknij

 

3. Rachunek wyników                       - kliknij

 

4. Informacje dodatkowe                  - kliknij

 

5. Informacje uzupeł. do bilansu     - kliknij

 

Uwaga: informacje także na stronie: 

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl

  

                                                                    za: 2015

 

1. Sprawozdanie merytoryczne       - kliknij

 

2. Bilans                                             - kliknij

 

3. Rachunek wyników                       -kliknij

 

 

4. Informacje dodatkowe                  - kliknij

 

5. Informacje uzupeł. do bilansu     - kliknij

 

Uwaga: informacje także na stronie: 

 

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/

 

 

  za: 2014 r.

 

 1. Sprawozdanie merytoryczne    -kliknij

 

 2. Bilans                                          - kliknij

 

 3. Rachunek wyników                    -kliknij

 

 4. Informacje dodatkowe               - kliknij

 

Uwaga: informacje także na stronie: 

 

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/

 

 

   za: 2013 r.

 

 1. Sprawozdanie merytoryczne    - kliknij

 

 2. Bilans                                              - kliknij

 

 3. Rachunek wyników                    - kliknij

 

 4. Informacje dodatkowe                - kliknij

 

Uwaga: informacje także na stronie: 

 

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/

 

 

 

                 za: 2012 r.

 

1. Sprawozdanie merytoryczne - kliknij

 

2. Bilans                                           - kliknij

 

3. Rachunek wyników                 - kliknij

 

4. Informacje dodatkowe           - kliknij

 

 

                                                                        za:  2011 r. 

 

                                     Sprawozdanie za_2011_001.jpg

 

 

 Przedstawiemy zgodnie z wymaganiami MP i PS sprawozdanie Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu -  Organizaji Pożytku Publicznego

 

                                                     za 2010 r.

 

                                      Sprawozdanie_za_2010_r._001

 

 

II. Przedstawiemy zgodnie z wymaganiami MP i PS sprawozdanie Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu -  Organizaji Pożytku Publicznego

 

                                                                 2007 - 2009 r.

 

Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31.01.2007 r.  a w dniu 15.10.2008 r. otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego. Na dzień 16.01.2010 r. posiadało zarejestrowanych 27 członków stałych i 63 członków wspierających. W okresie 2007 – 2009 r. nigdy nie otrzymało, żadnej dotacji, subwencji a także żadnego  innego wsparcia ze strony władz miasta, choć posiada status OPP.
Stowarzyszenie utrzymuje się wyłącznie ze składek i ofiarności członków, z których pokrywa wynajem biura o powierzchni 9 m kw., telefon, fax i internet. Biuro pomocy osobom pokrzywdzonym znajduje się na ul. Stojałowskiego 46/26 i jest obsługiwane w 100% w czynie społecznym. Nie zatrudnia ani nie  korzysta z żadnej osoby  za jakimkolwiek wynagrodzeniem.  Ze smutkiem podkreślić należy, że nawet  w zakresie lokalowym nigdy stowarzyszenie nie otrzymało pomocy do władz miasta, choć jest jednym z prężniej działających stowarzyszeń w Bielsku – Białej,  o znaczącej pozycji w skali ogólnopolskiej.

Podstawowym  celem prac  stowarzyszenia to przestrzeganie Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, które  zawarte są w art. 6 statutu. Zaś ich realizacja odbywa się wg. Konstytucji RP  i zapisów art. 5 statutu.  

Nasza działalność prowadzona jest równocześnie dwóch  kierunkach wewnętrznym i zewnętrznym.

Do działań wewnętrznych  zaliczyć należy:

1. pomoc doraźną poprzez udzielanie w naszym biurze wskazówek osobom, które zwracają się do stowarzyszenia z prośbą o pomoc,  w zakresie bezprawnego działania prokuratur, sądów i ZUS. Pomoc tą udzielamy codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 17 – 18, a jeśli jest taka potrzeba  to także dłużej. W ciągu trzech lat działalności udzieliliśmy takich wskazówek około 2500 osobom z terenu całego kraju.

2. w 2007 i częściowo w 2008 r. prowadziliśmy raz w miesiącu otwarte zebrania publiczne, na które zapraszaliśmy przedstawicieli ZUS, sądownictwa, prokuratury, posłów, senatorów i inne osoby publiczne. Na spotkaniach tych osoby pokrzywdzone mogły uzyskać informacje  w sprawie swoich osobistych problemów z organami władzy publicznej.
Działalność tą niestety musieliśmy zawiesić, z powodu utrudnień władz miasta w zakresie ograniczenia możliwości wynajmu sal w miejskich  domach kultury w Bielsku – Białej, bowiem na wynajmowanie sal po cenach komercyjnych stowarzyszenia nie było stać.  

3. w 2008 i 2009 r. prowadzimy nadal  raz w miesiącu zebrania otwarte, dla wszystkich chętnych - jednak w bardziej ograniczonym zakresie, ze względu na wielkość sali, która pomieści jednorazowo do 35 osób.
Tutaj także nie otrzymujemy niestety żadnej pomocy  ze strony władz miasta. Na spotkaniach tych prowadzimy działalność  edukacyjną i pouczamy zainteresowanych, jakie prawa obywatelskie lub procesowe posiadają,  czym różni się postępowanie cywilne od karnego, a także  omawiamy interesujące sprawy, które miały miejsce, a w których uczestniczyliśmy. Omawianie spraw jest jedną z form edukacji prawnej, która wśród mieszkańców Bielska, okolic a także Polski  jest znikoma.  
Na spotkaniach tych udzielamy także w ramach swoich możliwości odpowiedzi i porad na zadane pytania zainteresowanych osób. Podejmujemy decyzje o wspólnych, wzajemnych  uczestnictwach w rozprawach osób, które do stowarzyszenia  z takimi prośbami występują, a które  wyrażają gotowość uczestnictwa w rozprawach innych członków. Dyskutujemy i podejmujemy decyzje o  współdziałaniu z innymi stowarzyszeniami w Polsce, a także o przedsięwzięciach, które zamierzamy podejmować w ramach Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Do działań zewnętrznych zaliczyć należy wyznaczone cele stowarzyszenia a to:

1. prawo do nagrywania rozpraw i posiedzeń sądowych, które jest już w fazie projektu rządowego

2. prawo do pełnego uczestnictwa w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych stowarzyszeń,  mających w celach statutowych ochronę praw i wolności obywatelskich – w tym:  prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego ( art. 5 EKPCz.), prawo do rzetelnego procesu sądowego ( art. 6 EKPCz.), prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego ( art. 8 EKPCz.), zakaz karania bez podstawy prawnej ( art. 7 E.KPCz), prawo do wolności wyrażania opinii ( art. 10 EKPCz.), prawo do wolności zgromadzeń i stowarzyszania się ( art. 11 EKPCz).

3. prawo do jawnego i losowego wyznaczania sędziów prowadzących sprawy
sądowe

4. prawo do prywatnego aktu oskarżenia, wtedy kiedy prokuratura odmawia prowadzenia dochodzenia lub śledztwa.  


Cele te stowarzyszenie realizowało poprzez spotkania z Rzecznikiem Praw Obywatelskich,  Prokuratorem Krajowym, Ministrem Sprawiedliwości, posłami i senatorami RP, Prezydentem OBWE,  udział w konferencji przeciw  ubóstwu organizowanej przez RPO,   udział w rozprawach i posiedzeniach sądów w charakterze uczestnika i obserwatorów, współpracę z innymi organizacjami, udział w zgromadzeniach publicznych i akcjach protestacyjnych a także przez prowadzenie strony internetowej www.aferyibezprawie.org.

Dla przykładu wymienić należy:

 • publiczne spotkanie mieszkańców Bielska – Białej w 2007 r. z senatorem Zbigniewem Romaszewskim
 • spotkania w 2007 r., 2008 r. i 2009 r. z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, dr Januszem Kochanowskim
 • złożyliśmy w 2007 r. petycję do Parlamentu Europejskiego w sprawie naruszania praw człowieka
 • spotkanie w 2007 r. w Warszawie z Prokuratorem Krajowym Dariuszem Barskim
 • publiczne spotkanie w 2008 r. z prof. Robertem Nowakiem w Bielsku – Białej
 • braliśmy czynny udział w 2008 r. w  Belwederze  w konferencji RPO pod tytułem „Walka z ubóstwem”
 • braliśmy w 2008 r.  udział w spotkaniu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie nieprawidłowości w Sądzie Okręgowym w Szczecinie
 • braliśmy udział w 2008 r. w nagraniach 6 programów w telewizji Polsat - „ Ostatnia instancja”
 • nagraliśmy 12 programów edukacyjno – interwencyjnych w TV Super – Nowa.
 • braliśmy udział w 2008 r. w programie TV Trwam i Radia Maryja – Rozmowy niedokończone na temat polskiego wymiaru sprawiedliwości
 • byliśmy organizatorami spotkania Federacji Stowarzyszeń w dniu 23.08.2008 r. w Katowicach, zaś w 2007 r.  współorganizowaliśmy Federację stowarzyszeń z siedzibą w Rzeszowie - a nasz przedstawiciel Jerzy Jachnik jest jej v-ce prezesem.  
 • w kwietniu 2009 r. braliśmy udział w Ogólnopolskim spotkaniu stowarzyszeń, którego efektem było spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości Andrzejem Czumą
 • także w 2009 r. braliśmy udział w rozmowach w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie ustawy o opiece równoważnej dotyczącej dzieci z rozwiedzionych rodzin
 • spotkaliśmy się w 2009 r. w Warszawie z Prezydentem OBWE – składając na jego ręce skargę o naruszaniu praw człowieka w Polsce
 • posiadamy społecznych  pełnomocników stowarzyszenia w Warszawie, Wrocławiu i Katowicach.
 • braliśmy i bierzemy  udział w procesach w Bielsku – Białej, Katowicach, Warszawie, Wrocławiu. Ostrowie Wielkopolskim, Rybniku, Cieszynie, Żywcu i innych miastach
 • prowadziliśmy dwukrotnie postępowania mediacyjne w Rybniku i Jaworznie, w sprawie eksmisji najemców. Obie mediacje zakończyliśmy sukcesem poprzez doprowadzenie do ugody pomiędzy spółdzielnią a najemcami. W ten sposób uratowaliśmy wielodzietne rodziny przed eksmisjami.
 • współorganizowaliśmy lub braliśmy udział  w zgromadzeniach  pod sądami i prokuraturami w Bielsku - Białej, Katowicach, Warszawie, Zakopanym, Ostrowie Wielkopolskim, Szczecinie, Rybniku  a także pod Ministerstwem Sprawiedliwości i Sądem Najwyższym m.in. w sprawie uwolnienia żołnierzy z Bielska walczących w Afganistanie.
 • prowadzimy stronę internetową, na której piętnujemy i krytykujemy niezgodne z europejskim prawem zachowania funkcjonariuszy publicznych w szczególności kiedy w naszej ocenie doszło do naruszenia  Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.


Wszystkie nasze działania są zgodne z naszym statutem, Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności a także z Traktatem Lizbońskim. Jesteśmy oprócz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, drugim najbardziej znanym stowarzyszeniem zajmującym się prawami człowieka. Naszą stronę odwiedza około 200.000 osób/rok.

W planach stowarzyszenia  w 2010  - 2012r.  jest  poszerzenie działalności w kierunku przed sądowej mediacji a także edukacji w kierunku nabycia umiejętności posługiwania się przez obywateli  programami prawnymi, które umożliwią im samodzielne poruszanie się w swoich prawach procesowych i prawach obywatelskich. Zamierzamy prowadzić objazdową edukacje prawną a także pomoc w pisaniu pism urzędowych i prawnych. Zamierzamy także włączyć się w proces legislacyjny Sejmowej Komisji Praw Człowieka.

Plany te limitują jednak w znaczącym stopniu możliwości finansowe stowarzyszenia, którego budżet składkowy roczny latach 2007 – 2009  wynosi średnio 5 – 6 tys. zł rok.
Zaś 1 % odpisy na OPP w 2009 r. dały kwotę  1530, 60 zł.. Kwotę tą pozostawiliśmy na 2010 r. licząc, iż z kolejnych odpisów na OPP, będziemy mogli zakupić przynajmniej jeden program prawny.

Nie mając najmniejszej pomocy ze strony Urzędu Miasta Bielsko – Biała i zdani wyłącznie na własną inwencję, chęci i pracowitość mamy zamiar w 2010 r. wystąpić o wsparcie   unijne, które o ile uzyskamy pozwolą nam na zaplanowane poszerzenie zakresu naszej działalności a także podniesienie poziomu profesjonalizmu.
Szkoda, iż tak intensywna działalność Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu,  na rzecz praw człowieka i wolności obywatelskich, pozostaje niezauważona przez władze i radnych miasta Bielska – Białej.    

Jerzy Jachnik , Anna Lichy,  Krystyna Malec,  Edward Gębala, Małgorzata Nowak.

 


stat4u
Aferyibezprawie.org © Copyright 2009
Projekt i wykonanie: intMar.eu

dietaraj.pl dieta,odchudzanie,dietetyk,poradnia dietetyczna,pracownia dietetyczna,dietetyk kliniczny,dietetyk dziecięcy,Bielsko-Biała,Żywiec,Skoczów stomatologia bielsko-biała,dentysta bielsko-biała, leczenie kanałowe bielsko-biała pakowanie konfekcjonowanie bielsko-biała rehabilitacja bielsko-biała botoks bielsko,powiększanie ust bielsko,botox bielsko,paznokcie żelowe pedicure