sobota, 13 kwietnia 2024
Statut - władze PDF Drukuj Email

 

                                   Zarząd stanowią:  
   
               Kostuchowska Magdalena-Prezes  Zarządu         
 
                   Lichy Anna -Skarbnik Ząrzadu         
 
             Dobrowolska Irmina     Sekretarz Zarządu 
             Grazi   Gian  Luigi  - Członek zarządu 
 
   

 

 
Komisję Rewizyjną stanowią:  
Alicja Zdrowak - Przewodnicząca  
Bożena Szczugiel - Sekretarz  
Furtak Janina - Członek  

 

 

 

STATUT

STOWARZYSZENIA PRZECIW BEZPRAWIU

Tekst jednolity na dzień 24.01.2020

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie pod nazwą PRZECIW BEZPRAWIU, zwane dalej "Stowarzyszeniem" jest stowarzyszeniem zarejestrowanym powołanym na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104, z późn. zm.), działającym na podstawie obowiązującego prawa oraz niniejszego statutu.

§2

1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów.

2. Stowarzyszenie może być członkiem i uczestniczyć w pracach innych organizacji krajowych i międzynarodowych

3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną

4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bielsko – Biała.

§3

1. Stowarzyszenie ma wyłączne prawo używania pieczęci, stroi organizacyjnych oraz odznak z nazwą, adresem, stroną internetową lub znakiem Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Członkowie Stowarzyszenia realizują postanowienia zawarte w par. 5 i 6 statutu używając stroi organizacyjnych.

3. Strój organizacyjny jest koloru czerwonego w formie kamizelki. Z przodu posiada napis: oczekujemy uczciwości i sprawiedliwości a z tyłu nazwę stowarzyszenia, stronę internetową oraz miejscowość.

§4

1. Zarząd Stowarzyszenia może powoływać i odwoływać pełnomocników regionalnych oraz powoływać i likwidować oddziały regionalne.

2. Pełnomocnicy Stowarzyszenia działający na terenie Polski posiadają uprawnienia członka zarządu zawarte w paragrafie 23 Statutu z wyjątkiem rozporządzania i zaciągania zobowiązań majątkowych.

3. Pełnomocnik regionalny składa na końcu każdego kwartału pisemne sprawozdanie do Zarządu Stowarzyszenia, o podejmowanych działaniach.

 

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

 

§5

Celem Stowarzyszenia jest:

1. działanie na rzecz przestrzegania praw obywatela i obowiązków organów władzy publicznej w tym ustawodawczej, wykonawczej, organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości, zawartych w szczególności w Konstytucji RP, umowach międzynarodowych i obowiązujących przepisach prawa

2. przeciwdziałanie zjawiskom naruszania prawa i korupcji oraz związanym z tym patologiom społecznym

3. edukacja oraz rozwój świadomości prawnej i obywatelskiej społeczeństwa i członków stowarzyszenia,

4. upowszechnianie i ochrona praw i wolności człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, w tym wprowadzenie, propagowanie i promowanie ordynacji wyborczej większościowej.

5. działanie na rzecz jawności funkcjonowania władz publicznych – w tym obserwacja rozpraw i posiedzeń sądów.

6. propagowanie uczciwości w życiu publicznym,

7. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów

8. podejmowanie interwencji oraz reprezentowanie obywateli i innych podmiotów wobec organów władzy publicznej i innych instytucji państwowych i samorządowych, w ochronie ich słusznych interesów lub w przypadkach zagrożenia porządku prawnego oraz bezpieczeństwa, a także udział w postępowaniach prowadzonych przez te organa w granicach prawem dopuszczalnych, w tym prowadzenie mediacji w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych - jako mediatorzy społeczni i zawodowi, o ile spełniają przewidziane prawem wymagania.

9. działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz integracji europejskiej i rozwijania współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony i propagowania praw jednostki

10. ochrona równości oraz nie dyskryminacji przez bezpodstawne bezpośrednie lub pośrednie zróżnicowanie praw i obowiązków obywateli, w tym mogą w sprawach o roszczenia z tego zakresu wytaczać za zgodą obywateli powództwa na ich rzecz oraz, za zgodą powoda, wstępować do postępowania w każdym jego stadium.

11. pomoc ofiarom przestępstw w sprawach o roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, który stanowi przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego w postępowaniu karnym, w tym mogą wytaczać za zgodą obywateli powództwa na ich rzecz oraz za zgodą powoda, wstępować do postępowania w każdym jego stadium.

12. Organizacja i prowadzenie szkoleń w zakresie poradnictwa prawnego, obywatelskiego i mediacji.

13. pracy na rzecz ochrony środowiska

14. działalność charytatywna, promocji i organizacji wolontariatu oraz działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo lub finansowo inne organizacje pozarządowe.

15. Zwiększanie aktywności społecznej obywateli i umożliwianie im podejmowania działań w charakterze wolontariuszy

16. Zwiększanie wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnianie idei pracy wolontarystycznej

17. Wspieranie organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i osób prywatnych poprzez oferowanie im pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie i wolontariuszy

18. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

19. Działalność w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

 

§6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1. udział w postępowaniach przygotowawczych, sądowych, wykonawczych i administracyjnych i innych dla ochrony słusznego interesu społecznego lub indywidualnego zawartych w Konstytucji RP, w tym ochrony praw i wolności człowieka i obywatela,

2. współpracę i wzajemną pomoc Członków Stowarzyszenia w zakresie realizacji postawionych celów

3. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie wymiany informacji i doświadczeń w dziedzinach objętych działalnością Stowarzyszenia,

4. doradztwo i pomoc organizacyjno – prawną i psychologiczną.

5. organizowanie seminariów i konferencji naukowych, spotkań i uroczystości.

6. prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej,

7.podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości prawa poprzez wyrażanie swojej opinii i zgłaszanie postulatów, a także w innych prawem dopuszczalnych formach,

8. organizowanie imprez publicznych, wystaw, odczytów oraz prowadzenie innych form propagujących działalność Stowarzyszenia

9. doradztwo i pomoc organizacyjno - techniczną, finansową i rzeczową na rzecz osób i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania zgodne z celami Stowarzyszenia nieodpłatnie,

10. prowadzenie objazdowej edukacji obywateli w innych miastach i gminach Polski, w zakresie praw i wolności obywatelskich oraz edukacji prawnej

11.Prowadzenie pośrednictwa pracy dla wolontariuszy – gromadzenie i dystrybucja danych o osobach chcących pracować w charakterze wolontariuszy oraz osobach i instytucjach pragnących skorzystać z ich pomocy;

12. Organizację i prowadzenie szkoleń przygotowujących wolontariuszy i instytucje do podejmowania wzajemnej współpracy; 

13. Przygotowanie i prowadzenie spotkań o charakterze formacyjnym dla wolontariuszy

14. Promocję wolontariatu;

15. Gromadzenie materiałów, prowadzenie biblioteki o tematyce wolontarystycznej

16. Pomoc zainteresowanym w tworzeniu Centrum Wolontariatu na terenie Województwa i wspieranie ich w działaniu;

 

 

§7

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest w całości na realizację celów statutowych.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. Członków Zwyczajnych,

2. Członków Wspierających,

3. Członków Honorowych.

§9

1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel RP. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia zostaje się po:

a. złożeniu deklaracji pisemnej przez kandydat

b. złożeniu pisemnego zobowiązania do przestrzegania statutu Stowarzyszenia

c. złożeniu pisemnego poświadczenia wprowadzającego członka zwyczajnego Stowarzyszenia,

d. podjęciu uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia o przyjęciu wstępującego w poczet Członków Zwyczajnych.

2. Od negatywnej uchwały w przedmiocie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Komisji Rewizyjnej.

3. Termin złożenia odwołania wynosi 14 dni od daty otrzymania przez zainteresowanego uchwały wymienionej w ustępie poprzedzającym, które winno być rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

§10

1. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może być zarówno osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych jak i osoba prawna zainteresowana działalnością statutową Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc w jakiejkolwiek formie.

2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3. O przyjęciu członka Wspierającego decyduje Zarząd na pisemny wniosek ubiegającej się o to osoby określonej w ust. 1.

§11

1. Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna, która zasłużyła się w sposób szczególny w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia lub wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia.

2. Nadanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu.

§12

Członkowie należą organizacyjnie do właściwego Oddziału Stowarzyszenia, jeśli taki został wyodrębniony.

§13

Członek Zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

1. uczestniczenia w pracach i przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,

2. korzystania z pomocy Stowarzyszenia zgodnie z jej działalnością statutową,

3. zgłaszania wniosków, opinii i postulatów do władz Stowarzyszenia,

4. współdecydowania o podejmowanych pracach i programie działania Stowarzyszenia, poprzez uczestniczenie w podejmowaniu stosownych uchwał i występowania z inicjatywą uchwałodawczą,

5. czynnego i biernego prawa wyborczego do organów władz Stowarzyszenia.

§14

Członek Zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest do:

1.aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu,

2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu,

4. przestrzegania zasad etycznego postępowania w prowadzonej przez siebie działalności.

§15

1. Członek Wspierający i Honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 13.

2. Członek Wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia.

3. Członek Honorowy jest obowiązany do propagowania celów i programu Stowarzyszenia, przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz zasad etycznego postępowania.

§16

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie właściwemu Zarządowi,

b. utraty zdolności do czynności prawnych,

c. skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń przez okres 6 miesięcy o ile nie zostanie z nich zwolniony przez Zarząd ze względu na sytuację materialną.

d. wykluczenia ze Stowarzyszenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Komisji Rewizyjnej w przypadku naruszenia zasad statutowych, nie przestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na niekorzyść Stowarzyszenia lub jego członków, z zastrzeżeniem punktu e.

e. pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały Zarządu

2. W przypadkach określonych w ust. 1 lit. c i e Zarząd, a w przypadku określonym w ust. 1 lit. d Komisja Rewizyjna zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając jego przyczynę. Uchwały i orzeczenia w wyżej określonych sprawach są ostateczne.

3. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające na podstawie ust. 1 lit. c, następuje po pozytywnym przegłosowaniu wniosku zwykłą większością głosów przez Zarząd.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

§17

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zebranie Członków (Delegatów),

b. Zarząd,

c. Komisja Rewizyjna,

skreślono Sąd Koleżeński

2. Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 150 w Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione przez Walne Zgromadzenie Delegatów, wybieranych przez członków zwyczajnych stowarzyszenia. Na 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia przypada 1 delegat, wybierany w głosowaniu tajnym. Niezależnie od powyższego delegatami są członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej (skreślono Sądu koleżeńskiego). Wybór pozostałych delegatów następuje w najkrótszym możliwym terminie, chyba że powodowałoby to niemożność spełnienia warunków określonych w § 18 ust. 3 i 4. O terminie i miejscu wyboru delegatów Zarząd zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej 14 dni przed zebraniem. Do Walnego Zebrania Delegatów stosuje się odpowiednio przepisy o Walnym Zebrani Członków.

3. Zarząd może powoływać komisje problemowe w sprawach związanych z programem i formami realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

4. Kadencja wszystkich władz i Delegatów trwa trzy lata.

5. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym.

6. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że ustawa lub statut stanowią inaczej.

7. Zarządowi Stowarzyszenia przysługuje w razie ustąpienia, odwołania lub utraty członkostwa przez członka Zarządu prawo kooptacji członków do organów statutowych, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru. Kadencja dokooptowanego członka upływa wraz z terminem upływu kadencji organu do którego został wybrany.

8. Wszystkie władze są zobowiązane badać i rozpatrywać wnioski, prośby i zażalenia członków Stowarzyszenia zgodnie ze swoją właściwością oraz informować o podjętych uchwałach i orzeczeniach.

 

Walne Zebranie Członków (Delegatów)

§18

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków (Delegatów) zwoływane przez Zarząd.

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz na rok do końca czerwca każdego roku.

4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia uczestników co najmniej 14 dni przed zebraniem.

5. Dopuszcza się powiadomienie członków Stowarzyszenia o terminie i porządku obrad Walnego Zebrania drogą elektroniczną poprzez publikację informacji na stronie www.stowarzyszenieprzeciwbezprawiu.pl lub wysłanie informacji na podany przez Członka adres e-mail. W przypadku wysłania wiadomości elektronicznej powiadomienie uznaje się za skutecznie doręczone z momentem jego wysłania przez któregokolwiek członka Zarządu.

§19

Uchwały Walnego Zebrania Członków (Delegatów) są prawomocne przy obecności:

1. w pierwszym terminie - co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,

2. w drugim terminie - który może być wyznaczony w tym samym dniu, nie wcześniej niż 30 minut

§20

1. W Walnym Zebraniu Członków (Delegatów) biorą udział z głosem stanowiącym Członkowie Zwyczajni.

2. W Walnym Zebraniu Członków (Delegatów) mogą brać udział z głosem doradczym Członkowie Wspierający, Honorowi i zaproszeni goście.

§21

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. uchwalanie kierunków merytorycznej działalności Stowarzyszenia,

2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań i wniosków z działalności władz Stowarzyszenia,

3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi  na wniosek  Komisji Rewizyjnej,

4. wybór:

a. Zarządu,

b. Komisji Rewizyjnej,

c.. dokonywanie zmian w Statucie Stowarzyszenia,

d. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu majątku stowarzyszenia,

e. rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków.

§22

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/2 liczby członków (Delegatów) Stowarzyszenia.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd w terminie sześciu tygodni od daty uchwały podjętej przez Zarząd i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

3. Do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków (Delegatów) § 20 stosuje się odpowiednio.

Zarząd

§23

1. Zarząd jest organem wykonawczym i najwyższą władzą kierującą działalnością Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

2. Zarząd składa się od 3 do 10 osób. Prezes Stowarzyszenia wybierany jest imiennie przez Walne Zgromadzenie Członków. Pozostali członkowie zarządu wybierani są imiennie przez Walne Zgromadzenie Członków - w jednym głosowaniu. Zarząd wybiera spośród wybranych członków, pozostałych funkcyjnych członków zarządu. Ukonstytuowanie zarządu nastąpi na pierwszym posiedzeniu.

3. Każdy z członków Zarządu posiada uprawnienie do reprezentowania Stowarzyszenia w granicach statutowych. Prezes Zarządu i jeden z członków zarządu sa uprawnieni do podpisywania umów oraz rozporządzania i zaciągania zoobowiązań majątkowych.

4. W skład Zarządu wchodzą:

a. Prezes,

b. Sekretarz

c. Skarbnik,

d. Członkowie Zarządu

przy czym uchwałą Walnego Zebrania Członków dopuszcza się powołanie Wiceprezesów Zarządu.

5. Członkowie zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne,

§24

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub dwóch członków Zarządu.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3. Posiedzenia Zarządu są prawomocne jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa jego członków.

4. W przypadku równej liczby głosów w posiedzeniach Zarządu rozstrzyga głos Prezesa.

5. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane drogą elektroniczną poprzez złożenie oświadczeń i przesłania ich na adres email każdoczesnego Prezesa Zarządu.

§25

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Nadawanie godności Członka Honorowego,

2. Powoływanie, zawieszanie i rozwiązywanie Oddziałów Stowarzyszenia,

3. Uchwalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich egzekwowania,

4. Przedstawianie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia

5. Określanie rocznych i bieżących planów pracy Zarządu,

6. Zawieranie umów o współpracę z innymi organizacjami i instytucjami,

7. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

8. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu,

9. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

10. Podejmowanie uchwał o nabywaniu i obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

11. Powoływanie i odwoływanie pełnomocników o których mówi par. 3 statutu

 

Komisja Rewizyjna

§26

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym w zakresie gospodarki finansowej, zgodności statutowej podejmowanych uchwał oraz rozpoznaje skargi i odwołania członków i pełnomocników stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród wszystkich członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

3. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani wyrokami prawomocnymi za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

6. Członkowie Komisji rewizyjnej wykonują swoja funkcje bez wynagrodzenia.

7. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu i jest statutowym kolegialnym organem kontroli i nadzoru odrębnym i niezależnym od Zarządu, a także nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.

§27

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności Stowarzyszenia,

2. Kierowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych do Zarządu,

3. Składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania wraz z wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium Zarządowi,

4. Sporządzanie lub zlecanie rocznych sprawozdań merytorycznych z działalności Stowarzyszenia z zastrzeżeniem przepisów odrębnych oraz podanie ich do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się przez zainteresowane podmioty,

5. Sporządzanie lub zlecania oraz ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia,

6. Przekazywanie właściwemu ministrowi do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za dany rok działalności Stowarzyszenia zgodnie z przepisami dotyczącymi organizacji pożytku publicznego, pod warunkiem posiadania ich statusu.

§28

Komisja rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:

1. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia,

2. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

 

§29 - zkreślony

 

§30 - zkreślony

 

Rozdział V

Pełnomocnicy Stowarzyszenia

§ 31

1. Zarząd do realizacji celów statutowych może powoływać i odwoływać Pełnomocników Stowarzyszenia.

2. Terenem działania Pełnomocnika może być: dzielnica, gmina, powiat, województwo,

3. Teren działania pełnomocnika określa uchwałą Zarząd,

4. Pełnomocnikiem stowarzyszenia nie musi być jego członek.

 

Rozdział VI

Majątek Stowarzyszenia

§ 32

Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, subwencji, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.

§ 33

Zakazuje się:

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

2. przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,

4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział VII

Zmiana Statutu i Rozwiązanie Stowarzyszenia

§34

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków  (Delegatów) większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.

§35

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków (Delegatów)  większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. W razie rozwiązania się stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami stowarzyszenia są członkowie jego zarządu, jeżeli uchwała ostatniego Walnego Zebrania Członków (Delegatów) nie stanowi inaczej.

3. Majątek zlikwidowanego stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w statucie, chyba że uchwała Walnego Zebrania Członków (Delegatów) stanowi inaczej.

4. Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniu.

               

               

 

 


stat4u
Aferyibezprawie.org © Copyright 2009
Projekt i wykonanie: intMar.eu

dietaraj.pl dieta,odchudzanie,dietetyk,poradnia dietetyczna,pracownia dietetyczna,dietetyk kliniczny,dietetyk dziecięcy,Bielsko-Biała,Żywiec,Skoczów stomatologia bielsko-biała,dentysta bielsko-biała, leczenie kanałowe bielsko-biała pakowanie konfekcjonowanie bielsko-biała rehabilitacja bielsko-biała botoks bielsko,powiększanie ust bielsko,botox bielsko,paznokcie żelowe pedicure