niedziela, 16 czerwca 2024
Poszkodowani przez GetBack wnieśli skargę do Komisji Europejskiej PDF Drukuj Email
poniedziałek, 28 lutego 2022 17:50

Do Komisji Europejskiej trafiła skarga przeciwko Polsce na rażące naruszenia prawa Unii Europejskiej, których dopuścił się Idea Bank S.A. oraz polskie instytucje państwowe w związku ze szkodą poniesioną przez wiele tysięcy konsumentów w wyniku nabycia obligacji spółki GetBack S.A. oraz uniemożliwieniem im dochodzenia roszczeń z tego tytułu.

Skargę złożyła 23 lutego br. Kancelaria Radcy Prawnego Beata Strzyżowska w imieniu 555 osób, które poniosły szkodę w związku z nabyciem obligacji wyemitowanych przez spółkę GetBack S.A., a które to osoby udzieliły kancelarii pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu przed Komisją Europejską.

Polska naruszyła unijne prawo?
Jak informuje kancelaria, celem skargi jest skłonienie Komisji Europejskiej do wszczęcia postępowania przeciwnaruszeniowego w trybie art. 258 Traktatu o Unii Europejskiej, zmierzającego do ustalenia, że Polska dopuściła się naruszeń prawa unijnego i w związku z tym uchybiła zobowiązaniom, jakie na niej ciążą na mocy Traktatów oraz podjęcia działań mających na celu usunięcie naruszeń i ich skutków.

Czytaj także: Ruszył proces w sprawie afery GetBack>>

Konstrukcja skargi składa się na kilku części, z których pierwsza przedstawia historię działań konsorcjum złożonego z GetBacku, Idea Banku oraz Polskiego Domu Maklerskiego S.A., które dystrybuowało obligacje GetBack. Następnie skarga opisuje mechanizm dystrybucji obligacji GetBack oraz omawia naruszenia prawa unijnego, do jakich dochodziło w ramach dystrybucji. Nadto, koncentruje się ona również na nieprawidłowych reakcjach organów państwa, w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego, które umożliwiły zaistnienie naruszeń o takiej skali, co ma na celu wykazanie, iż organy państwowe dopuściły się naruszenia prawa Unii Europejskiej zarówno doprowadzając do powstania afery GetBack, jak też nie podejmując odpowiednich działań już po jej powstaniu.

Działania nieadekwtene lub zaniechania
Wskazane w skardze naruszenia dotyczą przede wszystkim nieadekwatnych działań, a także zaniechań organów władzy publicznej, które nie zapewniły wystarczającej skuteczności przepisów prawa unijnego i doprowadziły do jego systemowych naruszeń w Polsce. Skarga zarzuca również organom państwowym niezgodne z prawem unijnym wprowadzenie mechanizmów i podejmowaniem działań, które uniemożliwiają konsumentom dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej naruszeniami prawa unijnego – w tym stwierdzonymi decyzjami właściwych organów władzy publicznej – od podmiotów, które naruszeń takich się tym dopuściły.

Skarga wskazuje na naruszenie szeregu dyrektyw implementowanych do polskiego porządku prawnego, w tym:

dyrektywy 2005/29/WE w zakresie przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym,
dyrektywy 93/13/EWG dotyczących niedozwolonych postanowień umownych,  
dyrektywy 2014/65/UE w zakresie obrotu instrumentami finansowymi (tzw. MiFID II),
dyrektywy 2003/71/WE w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych
dyrektywy 2014/59/UE w związku z nieadekwatnym nadzorem nad rynkiem finansowym w zakresie prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.
Skarga zarzuca również naruszenie rozporządzenia 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i dyrektywy 2013/36/UE oraz rozporządzenia 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.

Czytaj więcej  kliknij tutaj 

Poszkodowani przez GetBack wnieśli skargę do Komisji Europejskiej

 

 

Komentarze (0)
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą pisać komentarze!
 


stat4u
Aferyibezprawie.org © Copyright 2009
Projekt i wykonanie: intMar.eu

dietaraj.pl dieta,odchudzanie,dietetyk,poradnia dietetyczna,pracownia dietetyczna,dietetyk kliniczny,dietetyk dziecięcy,Bielsko-Biała,Żywiec,Skoczów stomatologia bielsko-biała,dentysta bielsko-biała, leczenie kanałowe bielsko-biała pakowanie konfekcjonowanie bielsko-biała rehabilitacja bielsko-biała botoks bielsko,powiększanie ust bielsko,botox bielsko,paznokcie żelowe pedicure