niedziela, 22 września 2019
Informacja o przystąpieniu do wyboru uzupełniającego ławników Sądu Najwyższego pierwszej kadencji - komunikat PDF Drukuj Email
piątek, 25 stycznia 2019 16:01

Informacja o przystąpieniu do wyboru uzupełniającego ławników Sądu Najwyższego pierwszej kadencji - komunikat

 Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Senat Rzeczypospolitej Polskiej przystępuje do wyboru 25 ławników Sądu Najwyższego pierwszej kadencji. Wybór ma charakter uzupełniający. Kadencja wybranych ławników – zgodnie z art. 126 § 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 5, z późn. zm.[1])) – rozpocznie się w dniu złożenia ślubowania i zakończy się z dniem 31 grudnia 2021 r.

W myśl art. 62 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym  kandydaci na ławników Sądu Najwyższego zgłaszani są Marszałkowi Senatu. Kandydatów na ławników  mogą zgłaszać:

 1. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie odrębnych przepisów, z wyłączeniem partii politycznych,
 2. co najmniej 100 obywateli mających czynne prawo wyborcze.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 25 lutego 2019 r. Zgłoszenie wraz z dołączonymi dokumentami powinno dotrzeć do Kancelarii Senatu przed upływem terminu.

Zgłoszenia należy składać osobiście albo za pośrednictwem kuriera lub poczty na adres: Kancelaria Senatu, 00-902 Warszawa, ul. Wiejska 6 (z dopiskiem na kopercie: „Zgłoszenie kandydata na ławnika SN”). Punkt podawczy Kancelarii Senatu znajduje się w budynku „N” Kancelarii Sejmu, al. Na Skarpie, i jest czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00.

Zgłoszenia kandydatów wniesione po upływie terminu zostaną pozostawione bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszeń bez dalszego biegu stwierdza Senat w drodze uchwały.

Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika – wzór w wersji papierowej jest dostępny w Punkcie podawczym Kancelarii Senatu, budynek „N” Kancelarii Sejmu, al. Na Skarpie (czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00).

Wymogi dotyczące kandydata

W myśl art. 59 § 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym ławnikiem Sądu Najwyższego może być osoba, która:

 1. posiada wyłącznie obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończyła 40 lat,
 4. w dniu wyboru nie ukończyła 60 lat,
 5. jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika Sądu Najwyższego,
 6. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Zgodnie z art. 60 wymienionej ustawy ławnikiem Sądu Najwyższego nie może być osoba:

 1. zatrudniona w Sądzie Najwyższym i innych sądach oraz prokuraturze,
 2. wchodząca w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. będąca ławnikiem w sądach powszechnych lub sądachwojskowych,
 4. będąca funkcjonariuszem Policji oraz pracująca w służbach związanych ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 5. pracująca w urzędach obsługujących centralne organy państwa,
 6. wykonująca zawód dla którego sądem właściwym w sprawach dyscyplinarnych może być Sąd Najwyższy,
 7. będąca adwokatem albo aplikantem adwokackim,
 8. będąca radcą prawnym albo aplikantem radcowskim,
 9. będąca notariuszem, zastępcą notarialnym albo aplikantem notarialnym,
 10. duchowna,
 11. będąca żołnierzem w czynnej służbie wojskowej,
 12. będąca funkcjonariuszem Służby Więziennej,
 13. będąca posłem, senatorem, posłem do Parlamentu Europejskiego, radnym gminy, powiatu lub województwa,
 14. która pełniła służbę, pracowała lub była współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2032),
 15. należąca do partii politycznej.

Wymogi formalne zgłoszenia

Zgodnie z art. 162 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.[2])), w związku z art. 71 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1–4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z osób zgłaszających kandydata.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów formalnych, zostaną pozostawione bez dalszego biegu. Pozostawienie zgłoszeń bez dalszego biegu stwierdza Senat w drodze uchwały.

Procedura wyboru ławników

Marszałek Senatu kieruje zgłoszenia kandydatów na ławników Sądu Najwyższego wraz z dołączonymi dokumentami do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Po zbadaniu zgłoszeń Komisja:

 1. wskazuje Marszałkowi Senatu kandydatów, których zgłoszenia zostały wniesione w terminie i spełniają wymogi formalne,
 2. przedstawia Senatowi projekt uchwały stwierdzającej pozostawienie bez dalszego biegu zgłoszeń wniesionych po upływie terminu lub niespełniających wymogów formalnych.

Senat podejmuje uchwałę stwierdzającą pozostawienie zgłoszeń, o których mowa w pkt 2, bez dalszego biegu.

Marszałek Senatu zasięga od Komendanta Głównego Policji informacji o kandydatach na ławników, o których mowa w pkt 1. Informacje te uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydatach do objęcia stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych. Marszałek Senatu przekazuje Komisji te informacje.

Komisja przedstawia Senatowi listę kandydatów, o których mowa w pkt 1, oraz opinie o nich w zakresie spełniania wymogów określonych w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, sformułowane w oparciu o posiadane dokumenty, a w razie potrzeby przesłuchania określonych kandydatów – także w oparciu o te przesłuchania.

Marszałek Senatu przesyła niezwłocznie Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego uchwałę Senatu w sprawie wyboru ławników Sądu Najwyższego oraz dokumenty dotyczące osób wybranych ławnikami, tj. karty zgłoszenia kandydatów wraz z dołączonymi dokumentami oraz informacje o kandydatach uzyskane od Komendanta Głównego Policji.

Ogłoszenie:kliknij

Komentarze (0)
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą pisać komentarze!
 


stat4u
Aferyibezprawie.org © Copyright 2009
Projekt i wykonanie: intMar.eu

dietaraj.pl dieta,odchudzanie,dietetyk,poradnia dietetyczna,pracownia dietetyczna,dietetyk kliniczny,dietetyk dziecięcy,Bielsko-Biała,Żywiec,Skoczów stomatologia bielsko-biała,dentysta bielsko-biała, leczenie kanałowe bielsko-biała pakowanie konfekcjonowanie bielsko-biała rehabilitacja bielsko-biała botoks bielsko,powiększanie ust bielsko,botox bielsko,paznokcie żelowe pedicure