środa, 29 listopada 2023
Nasze stanowisko ws. ustawy o skardze nadzwyczajnej. PDF Drukuj Email
sobota, 06 marca 2021 12:28
Jesteśmy za powołaniem sejmowej komisji jako trzeciego ciała oprócz RPO i PG jako uprawnionych do złożenia skargi nadzwyczajnej. W projekcie Lecha Obary jest istotna zaleta ale są też istotne minusy.
Zaleta to przyznanie prawa do składania skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższegoa dla każdego pokrzywdzonego. Jednak istotną wadą jest że uprawnienie to może pokrzywdzony wykonać tylko przez profesjonalnego pełnomocnika (adwokata). I tu rodzi się problem czy pokrzywdzonych stać na to aby napisać skargę nadzwyczajną płacąc od 20 000 - 50 000 zł. nie mając żadnej pewności, że SN skargę uzna w zakresie art. 91 ustawy (Tyle kosztują sprawy frankowiczów a są łatwiejsze do napisania).
Co prawda projekt L. Obary przwiduje dla osób ubogich pełnomocnika z urzędu ale zastanawiam się ilu adwokatów z urzędu napisze poprawnie merytorycznie skargę. Dodam, że w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy kpk lub kpc co też jest istotne.
Nasuwa się zatem pytanie czy poszerzenie możliwości składania skarg przez pokrzywdzonych z przymusem adwokackim poszerzy ich uprawnienia czy będą po prostu dojną krową. Dlatego jestem za sejmową komisją i podobnie proponował Prezydent A. Duda w projekcie pierwotnym ( 30 posłów lub 20 senatorów) ale utrącił to min. Z. Ziobro.
Projekt nie zakłada także szybkiej ścieżki odszkodowawczej w przypadku gdy SN uzna wyłącznie że skarga jest zasadna.
Mam niedodparte wrażenie że autorzy projektu działali pod wpływem osób, które myślą, że Izba d/s Nadzwyczajnych będzie chętnie uznawała wnioski adwokackie tymczasem po pierwsze jeszcze nie jest pewne na 100% iż będzie nadal istniała a po drugie skargi będą odrzucane w tzw. przedsądzie czyli jednoosobowym orzekaniu o dopuszczeniu skargi tak jak to się dzieje w sprawach kasacji czy skargi kasacyjnej.
Nie chcę narzucać mojej opinii więc pozostawiam ją państwu. Trzeba wybrać czy ma to robić komisja parlamentarna czy wy za pomocą adwokatów ? Ja na miejscu Ministerstwa Sprawiedliwości i Prezydenta A. Dudy przyjął bym projekt L. Obary gdyż pozbył bym się pomstowania na Prokuratora Generalnego czy RPO. Wybraliście sobie adwokata to macie co chcieliście. I jeszcze dodatkowo dobrze musicie adwokatowi zapłacić nie mając pewności jej przyjęcia.
Jako osoby pokrzywdzone w ramach konsultacji przygotowaliśmy projekt konkurencyjny, który znajduje się na linku: https://forum.stowarzyszenieprzeciwbezprawiu.pl/viewtopic... po zarejstrowaniu na FORUM.
Projekt zakłada:
1. wnioskowanie o skargę przez komisję sejmową, która oceniała by wniosek o skargę z udziałem pokrzywdzonych
2. zakłada szybka ścieżkę odszkodowawczą
3. nie przewiduje obligu adwokackiego
4. Wydłuża okres składania skargi o 3 lata
Oto treść:
Projekt
Ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym
z dnia 8.12.2017 r. Dz. U. 2018 poz. 5
w art. 89 par. 2 dodaje się par. 2a i 2b o treści:
„§ 2a. Wniosek o rozpoznanie skargi nadzwyczajnej przez Sąd Najwyższy mogą złożyć także posłowie i senatorowie z powołanej w Sejmie RP komisji lub podkomisji ds. rozpatrywania wniosków o przygotowanie skargi nadzwyczajnej.
Wniosek o skargę nadzwyczajną posłów i senatorów wnosi się za pośrednictwem Marszałka Sejmu na wniosek strony postępowania sądowego, którego skarga miałaby dotyczyć.
W komisji z głosem doradczym uczestniczyć mogą oprócz posłów i senatorów uczestnicy rozpatrywanego orzeczenia sądowego, RPO i organizacje pozarządowe. Posiedzenia komisji będą włączone do transmisji video sejmowych posiedzeń komisji.
Po pozytywnym rozpoznaniu wniosku o złożenie skargi nadzwyczajnej przez komisję sejmową Marszałek Sejmu upoważnia przedstawiciela komisji sejmowej albo pracownika Kancelarii Sejmu, adwokata lub radcę prawnego do sporządzenia i popierania wniesionej skargi przed Sądem Najwyższym.
§ 2b. Komisja, o których mowa w § 2a, składa się z równej liczby przedstawicieli wszystkich klubów poselskich w ilości nie mniejszej jak 20 posłów. W składzie komisji mogą uczestniczyć także senatorowie którzy będą delegowani przez Kluby poselskie.
art.89 par.3 uzupełnia się o treść; WAŻNE - uzupełniona zmiana[/b]
§ 3. Skargę nadzwyczajną wnosi się w terminie 5 lat od dnia uprawomocnienia się zaskarżonego orzeczenia, a jeżeli od orzeczenia została wniesiona kasacja albo skarga kasacyjna – w terminie roku od dnia ich rozpoznania. Niedopuszczalne jest uwzględnienie skargi nadzwyczajnej na niekorzyść oskarżonego wniesionej po upływie roku od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, a jeżeli od orzeczenia została wniesiona kasacja albo skarga kasacyjna – po upływie 6 miesięcy od dnia jej rozpoznania. Termin od którego liczy się bieg terminu złożenia skargi jest termin złożenie wniosku przez obywatela do uprawnionego organu.
W art. 89 par.4 . WAZNE - dodaje się treść.
§ 4. Jeżeli zachodzą przesłanki wskazane w par,2,3 a zaskarżone orzeczenie wywołało nieodwracalne skutki prawne, w szczególności jeżeli od dnia uprawomocnienia się zaskarżonego orzeczenia upłynęło 5 lat, a także jeżeli uchylenie orzeczenia naruszyłoby międzynarodowe zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej, Sąd Najwyższy ogranicza się do stwierdzenia wydania zaskarżonego orzeczenia z naruszeniem prawa oraz wskazania okoliczności, z powodu których wydał takie rozstrzygnięcie, chyba że zasady lub wolności , prawa człowieka i obywatela
określone w Konstytucji przemawiają za wydaniem rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 91 § 2,3.
Pokrzywdzony może jednak na podstawie wydanego orzeczenia dochodzić słusznego odszkodowania w postępowaniu cywilnym od Skarbu Państwa i winien być zwolniony z kosztów postępowania a rozstrzygnięcie winno zapaść w terminie max. 12 miesięcy. Może też wnosić o wstrzymanie wykonalności prawomocnego orzeczenia w jego sprawie o ile jest to możliwe.
Do art. 91 dodaje się par. 3
W przypadku zastosowania rozwiązań w art. 91 par. 1 składem rozpoznającym sprawę nie może być ten sam skład sądzący, który wydał skarżone orzeczenie. Prawomocne rozstrzygnięcie musi zapaść w max. terminie 12 miesięcyod wydania orzeczenia przez Sąd Najwyższy.
W art. 93. § 1. wprowadza się zmianę:
Jeżeli Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego lub Prezes Sądu Najwyższego uzna, że ochrona praworządności i sprawiedliwości społecznej to uzasadnia, zwłaszcza w przypadku rozpatrywania skargi nadzwyczajnej, może powołać uczestnika postępowania występującego w charakterze rzecznika interesu społecznego, w szczególności osobę spełniającą wymagania do pełnienia zawodu adwokata, radcy prawnego lub reprezentującego organizację pozarządową posiadającą 10 letnie doświadczenie w obronie praw człowieka wynikającą ze statutu. Rzecznik interesu społecznego zmierza do urzeczywistnienia się zasad praworządności i sprawiedliwości społecznej.
Rozdział 11
Przepisy przejściowe i dostosowujące
W art. 115 § 1 wprowadza się zmianę:
W okresie 3 lat od dnia wejścia w życie zmiany powyższej ustawy skarga nadzwyczajna może być wniesiona od prawomocnych orzeczeń kończących postępowanie w sprawach, które uprawomocniły się po dniu 17 października 1997 r. Przepisu art. 89 § 3 zdanie pierwsze nie stosuje się. Termin złożenia skargi nadzwyczajnej biegnie od dnia złożenia wniosku przez pokrzywdzonego do uprawnionego organu.
W art. 115 par. 1a wprowadza się zmianę:
§ 1a. Skarga nadzwyczajna od prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie, które uprawomocniło się przed wejściem w życie niniejszej ustawy, może być wniesiona przez Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw
Obywatelskich i uprawnionej Komisji sejmowej wymienionej w art. 89 par. 2a Przepisu art. 89 § 2 nie stosuje się.
W art. 115 par, 2 wprowadza się zmianę:
§ 2. Jeżeli zachodzą przesłanki wskazane w art. 89 § 2,3 , a zaskarżone orzeczenie wywołało nieodwracalne skutki prawne, w szczególności jeżeli od dnia uprawomocnienia się zaskarżonego orzeczenia upłynęło 5 lat, a także jeżeli uchylenie orzeczenia naruszyłoby międzynarodowe zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej, Sąd Najwyższy może ograniczyć się do stwierdzenia wydania zaskarżonego orzeczenia z naruszeniem prawa oraz wskazania okoliczności, z powodu których wydał takie rozstrzygnięcie, chyba że zasady lub wolności , prawa człowieka i obywatela
określone w Konstytucji przemawiają za wydaniem rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 91 § 2,3.
Pokrzywdzony może jednak na podstawie wydanego orzeczenia dochodzić słusznego odszkodowania w postępowaniu cywilnym od Skarbu Państwa i winien być zwolniony z kosztów postępowania a orzeczenie winno zapaść w terminie max. 12 miesięcy. Może też wnosić o wstrzymanie wykonalności prawomocnego orzeczenia w jego sprawie o ile jest to możliwe.
Ustawa wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej uchwalenia.
Komentarze (0)
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą pisać komentarze!
 


stat4u
Aferyibezprawie.org © Copyright 2009
Projekt i wykonanie: intMar.eu

dietaraj.pl dieta,odchudzanie,dietetyk,poradnia dietetyczna,pracownia dietetyczna,dietetyk kliniczny,dietetyk dziecięcy,Bielsko-Biała,Żywiec,Skoczów stomatologia bielsko-biała,dentysta bielsko-biała, leczenie kanałowe bielsko-biała pakowanie konfekcjonowanie bielsko-biała rehabilitacja bielsko-biała botoks bielsko,powiększanie ust bielsko,botox bielsko,paznokcie żelowe pedicure