sobota, 10 czerwca 2023
RODO wciąż bywa wykorzystywane do odmowy udostępnienia informacji publicznej PDF Drukuj Email
czwartek, 06 sierpnia 2020 14:12

RODO wciąż bywa wykorzystywane jako pretekst do odmowy udostępnienia informacji publicznej. Urzędnicy próbują przekonywać, że chroni ono dane osobowe, więc jeśli informacja zawiera takie dane, to nie można ich ujawnić. Sądy administracyjne w swych wyrokach wielokrotnie podkreślały, że tak nie jest. Artykuł 86 RODO wprost wskazuje, że przepisy tego rozporządzenia nie stoją na przeszkodzie udzielaniu informacji o działalności publicznej (patrz: grafika).

Nie oznacza to jednak, że można ujawniać dane osobowe jak leci. Gwarancję prywatności zapewnia sama ustawa o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.). Jej art. 5 ust. 2 nie pozwala na ujawnienie danych osób, które nie pełnią funkcji publicznych. Upraszczając – jeśli w informacji publicznej pojawia się nazwisko osoby prywatnej, to nie należy go podawać, jeśli zaś osoby, która ma wpływ na kształtowanie spraw publicznych, to w zakresie sprawowanej przez nią funkcji jest to już informacja publiczna.

Urzędnicy próbują przekonywać, że chroni ono dane osobowe, więc jeśli informacja zawiera takie dane, to nie można ich ujawnić. Sądy administracyjne w swych wyrokach wielokrotnie podkreślały, że tak nie jest. Artykuł 86 RODO wprost wskazuje, że przepisy tego rozporządzenia nie stoją na przeszkodzie udzielaniu informacji o działalności publicznej (patrz: grafika).

Kliknij tutaj: czytaj więcej 

 
Jak widać skarga nadzwyczajna w takich sytuacjach jest konieczna. PDF Drukuj Email
wtorek, 04 sierpnia 2020 13:30

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar skierował do Sądu Najwyższego kolejną skargę nadzwyczajną w sprawie spadkowej. Chodzi o dziewczynkę, która dziedziczyła po dziadku spadek obciążony długami. Stało się tak, choć rodzice złożyli notarialne oświadczenie o odrzuceniu spadku w jej imieniu.

Jak czytamy na stronie RPO, dziadek dziewczynki zmarł w 2016 r., nie pozostawiając po sobie testamentu. Postępowanie spadkowe wszczęto na wniosek jego wierzyciela, ponieważ spadek był obciążony długami. "By nie odziedziczyć długów po ojcu, córki zmarłego odrzuciły spadek. Następnie wystąpiły do sądu rodzinnego o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu swoich małoletnich dzieci (jest to czynność przekraczająca zakres tzw. zwykłego zarządu majątkiem dziecka, która wymaga zgody sądu rodzinnego)" - czytamy na stronie.

Do akt sprawy wpłynęło notarialne oświadczenie o odrzuceniu spadku, złożone w imieniu jednej z wnuczek zmarłego – małoletniej M., przez jej przedstawicielkę ustawową, za zgodą sądu rodzinnego. Jednak sąd uznał, że nie rodzi ono żadnych skutków prawnych, ponieważ zostało złożone po upływie terminu. Kodeks cywilny przewiduje, że upływa on po sześciu miesiącach liczonych od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania.Według sądu spadku termin ten powinien być liczony od dnia, w którym matka dziewczynki złożyła w swoim imieniu notarialne oświadczenie o odrzuceniu spadku. To oznacza, że sąd spadku przyjął stanowisko, że złożenie do sądu rodzinnego wniosku o zezwolenie na złożenie oświadczenia nie ma wpływu na bieg terminu do odrzuceniu spadku. Gdy sąd wydawał to postanowienie, takie stanowisko było obecne w orzecznictwie Sądu Najwyższego - SN rozstrzygnął wątpliwości w tym zakresie dopiero kilka miesięcy po tym, gdy zapadło orzeczenie w sprawie dziewczynki.

Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślił, że niekorzystnej dla dziecka decyzji nie można uchylić ani zmienić w inny sposób

Kliknij tutaj:czytaj więcej 

 
Następne mieszkania wracają do SM "Sokolnia" a tym samym do głównych najemców , już jako własność. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 03 sierpnia 2020 12:09
Uwaga !! Spieszymy się podzielić z Wami  ogromnym sukcesem naszych kolegów i kolezanek z  Sosnowieckiego  Stowarzyszenie Sprawiedliwości Społecznej ,które  od samego początku zajmowało się i śledziło nieprawidłowości  w SM Sokolnia w Sosnowcu.Po  wielu bataliach sądowych trwających już od 2007 roku, gdzie Stowarzysznie brało aktywnie udział i zajmowało się sprawą  Spółdzielni , oraz informowało i alarmowało oraz monitorowało nieprawidłowiści dotyczących  sprzedazy tychże mieszkań  z  naruszeniem prawa. 
Sosnowieckie Stowarzyszenie Sprawiedliwości Społecznej  znów odniosło następny  ogromny  sukcesy za co im serdecznie gratulujemy !!! Oby wszystkie mieszkania wróciły do prawowitych właścicieli .
Naszym kolegom ze Stowarzyszenie serdecznie gratulujemy !!! Bravo !!!Dzięki waszej wytrwalości i cięzkiej społecznej pracy,  mieszkania wracają do pierwotnych właścicieli. 
Zarzuty dla zarządu SM Sokolnia w Sosnowcu

Dokładnie 850 mieszkań władze spółdzielni sprzedały z naruszeniem prawa. Chodzi o mieszkania zakładowe w Sosnowcu, co do których prawo pierwokupu mieli jego lokatorzy, jednak władze spółdzielni nie uwzględniały tego faktu, odsprzedając mieszkania Ryszardowi Sz. który z kolei sprzedawał je ze sporym zyskiem innym biznesmenom.
Lokatorów, którzy często byli nieświadomi tego, że ich mieszkania sprzedano, zastraszano, nowi właściciele drastycznie podnosili czynsze, licząc na szybką wyprowadzkę mieszkańców. Cena, za jaką spółdzielnia sprzedawała mieszkania, była śmiesznie niska - za jedno mieszkanie pełnomocnik Spółdzielni Ryszard Sz. miał płacić zaledwie 4-6 tys. złotych.

W proceder niezgodnego z prawem sprzedawania spółdzielczych mieszkań zamieszani byli jeszcze prezes "Sokolni" Anna Cz. i członek zarządu Andrzej G. Jednak oboje już nie żyją. Ich sprawy umorzono.

 

Między innymi publikujemy sprawę z zeszłego tygodnia, pozytywnie rozpatrzaoną przez Sąd,co oznacza powót mieszkań do prawowitych  właścicieli. 
 
Sprawa z powództwa:
 Prokuratury Okręgowej w Katowicach
Przeciwko: ALDEN Sp. z o.o.
                  BAS Sp. z o.o.
Podstawa powództwa: art.10 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
Sygn. akt I C 1485/17 Sąd Rejonowy w Sosnowcu.
Wyrok korzystny dla Prokuratury. Sąd nakazał wykreślić ALDEN z KW dwóch mieszkań i co najważniejsze nakazał również wykreślenie hipoteki.
 
Apelowała Spółka BAS - wierzyciel hipoteczny - pożyczka na kwotę ponad 400 tys. złotych.
Apelacja Sąd Okręgowy w Katowicach, sygn. akt III Ca 1209/19.
Sąd Okręgowy odrzucił apelację, tym samym przyznał rację SR w Sosnowcu i wyrok stał się prawomocny, bez prawa do kasacji.
 
Następne mieszkania wracają do SM "Sokolnia" a tym samym do głównych najemców  już jako własność.
 
Proces dotyczący tych konkretnych mieszkań trwał od 2017 roku, co w naszej rzeczywistości prawnej, wydaje się ekspresowo. 
 
 
 
Wyrok wydany na podstawie nieobowiązującego przepisu? SN: To za mało by uchylić orzeczenie PDF Drukuj Email
czwartek, 30 lipca 2020 14:51

Wyrok Sądu Najwyższego zapadł w odpowiedzi na skargę nadzwyczajną wniesioną przez prokuratora generalnego. I zdaniem ekspertów może być istotny dla podmiotów uprawnionych do wnoszenia skarg. Wiadomo już bowiem, że bezcelowe jest ich kierowanie do sądu, gdy jedynym zarzutem byłoby to, iż sąd wydający prawomocny wyrok pomylił się w podstawie prawnej.

Pomylony przepis

Sprawa, która trafiła do SN, dotyczyła wykluczenia osoby z grona spółdzielców spółdzielni mieszkaniowej oraz eksmisji. Mężczyzna został wykreślony z listy członków w 2002 r. z powodu zadłużenia czynszowego. Nie zgadzał się z tą decyzją, wskazując, że zajmowane przez niego mieszkanie jest własnościowe.

A wprowadzenie skargi nadzwyczajnej w obieg prawny to sukces również Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu a głównie posła na Sejm RP VII Kadencji-Jerzego Jachnika, który chcial by skarga nadzwyczajna była rozszerzona i by była powolana specjalna komisja sejmowa ds.skarg nadzwyczajnych,ale niestesty Ministerstwo Sprawiedliwości  pomysł zniwelował tylko do możliwości rozpoznawania przez Prokuratora Generalnego, RPO, RF,RMP .Za wprowadzenie tej instytucji należą się szczególne podziękowania  dla założyciela Stowarzyszenia. 

Kliknij tutaj: czytaj więcej 

 
RPO: to sąd a nie komornik ocenia, czy roszczenie jest przedawnione PDF Drukuj Email
czwartek, 30 lipca 2020 14:39

 

  • To sąd a nie komornik ma decydować, czy roszczenie jest przedawnione - głosi stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich dla Trybunału Konstytucyjnego

 

RPO przystąpił do postępowania (sygn. akt  P 23/19) przed TK z pytania prawnego Sądu Rejonowego w O. Sąd nabrał  wątpliwości, czy przepis, który przyznaje komornikowi kompetencję do samodzielnej oceny przedawnienia roszczenia, nie pozostaje w sprzeczności z zasadą, że wymiar sprawiedliwości sprawują wyłącznie sądy (art. 175 ust. 1 Konstytucji).

RPO podziela wątpliwość sądu. W stanowisku dla TK uznał, że art. 804 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego – w zakresie, w jakim przyznaje komornikowi sądowemu kompetencję do rozstrzygnięcia o przedawnieniu roszczenia – jest niezgodny z art. 175 ust. 1 Konstytucji.

Art. 804 § 2 Kpc stanowi, że jeżeli z treści tytułu wykonawczego wynika, że termin przedawnienia dochodzonego roszczenia upłynął, a wierzyciel nie przedłożył dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 11 kpc (t.j. dokumentu świadczącego o przerwaniu biegu przedawnienia), organ egzekucyjny odmawia wszczęcia egzekucji.

Sto zł tychi karta platnicza w kieszeni spodni

Kliknij tutaj:czytaj więcej 

 
Konwencja stambulska. Czym jest i dlaczego rząd nie powinien jej wypowiadać PDF Drukuj Email
poniedziałek, 27 lipca 2020 13:57

W świecie idealnym płeć liczyłaby się tylko w sprawach ściśle prywatnych. Nie powinna mieć znaczenia w traktowaniu przez państwo i prawo. Mówi o tym przecież nawet konstytucja, która w art. 33 nie pozostawia żadnego pola do interpretacji ani wyłączeń: „par. 1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. Par. 2. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń”. Ustawa zasadnicza najwyraźniej jest opisem funkcjonowania Rzeczypospolitej idealnej, a nie tej rzeczywistej. Równość płci wciąż działa głównie na papierze. I niech mi nikt nie podrzuca przykładów spektakularnych karier politycznych albo biznesowych tych nielicznych kobiet, którym się udało przebić. Ani – procentowo zapewne liczniejszych – kobiet w mediach (tu akurat panuje może nie parytet, ale przynajmniej większa otwartość na kobiety na wysokich stanowiskach). Statystyki są nieubłagane.

Polska podpisała Konwencję stambulską w grudniu 2014, ratyfikowała w kwietniu 2015 roku. Dokument obowiązuje w 34 państwach, m.in. w Niemczech, Chorwacji, Danii, Portugalii.

Konwencja ma chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji. Oparta jest na idei, że istnieje związek przemocy z nierównym traktowaniem, a walka ze stereotypami i dyskryminacją sprawiają, że przeciwdziałanie przemocy jest skuteczniejsze.

Konwencja stambulska-czytaj cały dokument 

W polskim prawie, aby udowodnić gwałt ofiara musi wykazać, że do czynu karalnego doszło z użyciem przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, podczas gdy Konwencja mówi, że za gwałt należy uznać zachowania seksualne, na które druga strona nie wyraża zgody.

Kliknij tutaj-czytaj więcej 

 
Rząd weźmie się za wyzysk. Będą zmiany w kodeksie cywilnym PDF Drukuj Email
poniedziałek, 27 lipca 2020 13:55

Wyzysk nie do wykazania

Jeden z wysoko postawionych urzędników w Ministerstwie Sprawiedliwości podaje nam trzy przykłady z życia wzięte. Pierwszy to konsument, który pożyczył pieniądze od znajomego. Wziął 5 tys. zł, zaś po pół roku miał oddać aż 15 tys. zł. Mężczyźni się poróżnili, sprawa trafiła do sądu. Pożyczkobiorca przegrał.

Drugi przypadek dotyczy umowy renty dożywotniej zawartej między wiekową już kobietą a tzw. funduszem hipotecznym. W zamian za przepisanie własności nieruchomości na przedsiębiorcę ten wypłacał comiesięczną rentę. Sęk w tym, że umowa była tak skonstruowana, że maksymalna łączna kwota wypłaty stanowiła ledwie jedną trzecią wartości mieszkania. I tu skończyło się na oddaleniu powództwa, którego podstawą był art. 388 k.c.

I ostatni przykład to umowa między dwoma przedsiębiorcami. Większy żądał od mniejszego wnoszenia comiesięcznej opłaty za rzekomo wykonaną usługę. Było to warunkiem współpracy, która była niezbędna mniejszej firmie do przetrwania na rynku. Tu też zakończyło się sądową klęską.

„Obecna regulacja wyzysku zbytnio ogranicza uprawnienia strony wyzyskanej w stosunku do tego, czego można zasadnie oczekiwać w konsekwencji uznania sytuacji wyzysku za prawnie i moralnie niedopuszczalną” ‒ czytamy w dokumencie stworzonym w Ministerstwie Sprawiedliwości.

W resorcie uznano, że kłopotów z obecną konstrukcją przepisu jest kilka. Po pierwsze, upośledzenie strony wyzyskanej często nie polega na jej niedołęstwie ani na niedoświadczeniu, lecz na braku wiedzy co do faktycznych skutków zawieranej umowy. Umiejętne przedstawienie niekorzystnej oferty może bowiem wywołać u adresata przeświadczenie o jej korzystności wraz z jednoczesnym przeświadczeniem o zbędności jej weryfikacji przed zawarciem umowy.

Pierwsza z proponowanych zmian to dodanie braku rozeznania do katalogu przesłanek pozwalających na stwierdzenie, iż doszło do wyzysku

Kliknij titaj:czytaj więcej 

 
UOKiK: Konsument ma prawo do skargi na złą jakość potraw i złą obsługę PDF Drukuj Email
poniedziałek, 27 lipca 2020 13:52

Konsument ma prawo do skargi na nierzetelną obsługę, np. zawyżanie cen, do wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej, a niewłaściwą jakość potraw do Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych - podał UOKiK w komunikacie.Jak poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, skarga związana z niewłaściwą, czyli nierzetelną obsługą może być zgłaszana do wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej. "Przykładowo jeśli w cenniku była informacja, że dorsz kosztuje 10 zł bez wskazania, że to cena za 100 g, a zapłaciłeś 35 zł, wyślij zdjęcie cennika i paragonu. IH uwzględnia skargi przy planowaniu kontroli. Jeśli restauracja odrzuciła twoją reklamację, możesz także złożyć wniosek do inspekcji o polubowne rozstrzygnięcie sporu" - radzi Urząd.

Najważniejsze nieprawidłowości wykryte podczas kontroli to - według UOKiK - zamiana składników, (np. filet soli zastąpiono filetem z limandy żółtopłetwej, kebab zawierał mięso wołowe i drobiowe, a nie jak deklarowano baraninę), wydawanie za małych porcji

Kliknij tutaj:czytaj więcej 

 
W aresztach tymczasowych bez zmian, a od orzeczenia TK minął już rok PDF Drukuj Email
środa, 22 lipca 2020 18:27

Rok po wydaniu orzeczenia sygnalizującego przez TK w sprawie niekonstytucyjnych przesłanek do stosowania tymczasowego aresztowania przepisy nie zmieniły się ani na jotę. A areszty puchną.

W 2015 r. w zależności od miesiąca liczba osób tymczasowo aresztowanych wahała się od 6,2 do 4,1 tys. Pod koniec czerwca br. w aresztach śledczych przebywało 8937 osób, wobec których zastosowano ten najsurowszy środek zapobiegawczy. Wzrost o 100 proc. to w dużej mierze wynik zmiany przepisów i powrót w kwietniu 2016 r. do starego brzmienia art. 258 par. 2 kodeksu postępowania karnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 437).

Zgodnie z tym przepisem, jeżeli oskarżonemu zarzuca się popełnienie zbrodni lub występku zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat, albo gdy sąd pierwszej instancji skazał go na karę pozbawienia wolności nie niższą niż 3 lata, potrzeba zastosowania tymczasowego aresztowania w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania może być uzasadniona grożącą oskarżonemu surową karą.

Jak puchły areszty śledcze

 

Autorzy wspomnianego raportu („Aktualna praktyka stosowania tymczasowego aresztowania w Polsce”) przypominają, że zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka surowość grożącej kary nie powinna samoistnie przesądzać o zastosowaniu tymczasowego aresztowania. „Analizie należy poddać wpływ, jaki może ona mieć na zachowanie podejrzanego w indywidualnej sytuacji. Jeśli inne okoliczności za tym przemawiają, w sytuacji niskiego ryzyka ucieczki lub utrudniania śledztwa sama groźba wysokiej kary nie powinna być powodem pozbawienia wolności”.

Taka praktyka prowadzi do tego, że wraz z podwyższaniem sankcji za poszczególne przestępstwa automatycznie rośnie liczba osób tymczasowo aresztowanych. Przykładowo za pomocą tarczy 4.0. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086 ) został wprowadzony do kodeksu karnego art. 278a dotyczący kradzieży szczególnie zuchwałej, za którą grozi kara do 8 lat więzienia. Będzie to np. kradzież kieszonkowa 10 zł (bo przy kradzieży szczególnie zuchwałej wartość mienia nie ma znaczenia). A to rodzi ryzyko stosowania tymczasowego aresztu w naprawdę błahych sprawach. Zwłaszcza że wciąż w aż 95 proc. przypadków sądy przychylają się do wniosków prokuratury.

Czytaj  tutaj:kliknij więcej 

 
Konsultacje w sprawie gospodarki odpadami. Każdy może zgłosić uwagi PDF Drukuj Email
środa, 22 lipca 2020 18:04

Do 29 lipca Urząd Miejski w Bielsku-Białej prowadzi konsultacje społeczne w sprawie projektów kilku uchwał dotyczących gospodarowania odpadami. W konsultacjach mogą wziąć udział m.in. osoby zamieszkałe na terenie miasta, zarządcy wspólnot mieszkaniowych czy organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
 Konsultacje społeczne dotyczą uchwał w sprawie:

- regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej,
- określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku,
- postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
- określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz miasta Bielska-Białej,
- wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości.

W konsultacjach mogą wziąć udział osoby zamieszkałe na terenie Bielska-Białej, zarządcy wspólnot mieszkaniowych, zarządy spółdzielni mieszkaniowych oraz organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Opinie, wnioski i uwagi w sprawie uchwał, na specjalnie do tego przygotowanym formularzu dostępnym TUTAJ należy wysłać na adres poczty elektronicznej:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Formularze w wersji papierowej są natomiast dostępne w Biurze Obsługi Interesanta UM, stanowisko nr 2, plac Ratuszowy 6.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na formularzu, którego wzór określono w załączniku do zarządzenia. Uwagi zgłoszone w inny sposób nie będą rozpatrywane.

Kamienica przy ul. 3 Maja 29

 
Osobom najbliższym pominiętym w testamencie przysługuje zachowek. Jest jednak kilka sytuacji, w których nie będziesz musiał go zapłacić PDF Drukuj Email
środa, 22 lipca 2020 16:44

Testament ma pozwolić spadkodawcy rozporządzać majątkiem wedle swojego uznania. Przynajmniej w teorii, bo przepisy wprowadzają także instytucję zabezpieczającą interesy najbliższych – zachowek. Czy oznacza to, że małżonek, dzieli albo rodzice zawsze dostaną więc przynajmniej część spadku, nawet wbrew woli testatora? Niekoniecznie. Jest kilka sposobów na to, jak nie płacić zachowku.

Warto zacząć od tego, że zachowek będzie przysługiwał małżonkowi, zstępnym i wstępnym w przypadku, gdy zgodnie z ustawą byliby oni uprawnieni do dziedziczenia. W praktyce więc zachowek otrzyma zawsze małżonek i dzieci. Jeśli zaś chodzi o wstępnych (rodziców, dziadków) – niekoniecznie. Dziedziczenie ustawowe wyróżnia bowiem kilka grup spadkowych. Osoby z drugiej grupy są uprawnione do spadku dopiero, gdy niemożliwe jest dziedziczenie według pierwszej grupy itd. Rodzice natomiast należą do grupy drugiej. Zachowek przysługiwać będzie im więc dopiero, jeśli spadkodawca nie posiada dzieci.

Wydziedziczenie, czyli pozbawienie prawa do zachowku

Instytucja zachowku ma chronić interesy najbliższych. Zdarza się jednak, że testator miał ważne powody, by pominąć dzieci, rodziców czy małżonka w testamencie. W takiej sytuacji możliwe jest więc ich wydziedziczenie, a więc pozbawienie prawa do zachowku. Jest jednak pewne ale – ustawa wyróżnia konkretne przesłanki i tylko one mogą być podstawą wydziedziczenia. Co więcej, uprawnienie do zachowku przejdzie na dzieci wydziedziczonego, jeśli ten je posiada. Gdy za wydziedziczeniem nie stoi więc prawdziwa, ważna przyczyna (taka jak na przykład uporczywe niedopełnianie obowiązków rodzinnych czy popełnienie przestępstwa względem testatora), a spadkodawca jedynie zastanawia się, jak napisać testament, by spadkobiercy nie musieli płacić zachowku, lepiej skorzystać z innych możliwości.

Niegodność dziedziczenia

Zdarza się także, że spadkobierca zachował się w taki sposób, że zgodnie z powszechnym poczuciem sprawiedliwości nie powinien otrzymać spadku ani nawet zachowku. Po śmierci spadkodawcy możliwe jest uznanie takiej osoby za niegodną dziedziczenia. Podobnie jak w przypadku wydziedziczenia możliwe to jest jednak tylko z konkretnych przyczyn wskazanych w ustawie– na przykład popełnienia przestępstwa przeciw spadkodawcy czy zniszczenia testamentu. Sądowe uznanie spadkobiercy za niegodnego pozbawi go spadku i prawa do zachowku.

Zrzeczenie się dziedziczenia

Spadkodawca może też za życia zawrzeć umowę z przyszłym spadkobiercą, w którym ten zrzeknie się prawa do dziedziczenia. W ten sposób utraci także uprawnienie do żądania zachowku. Jest jednak pewno ale – zrzeczenie się dziedziczenia to umowa, która wymaga zgody obu stron. Można więc spodziewać się, że nie będą chcieli dobrowolnie zrzec się swojego zachowku.

 
ETPC: Polska zapłaci za to, że ojciec nie miał kontaktu z córką PDF Drukuj Email
wtorek, 21 lipca 2020 16:10

Sądy krajowe działały opieszale i nie podjęły dostatecznych działań, by skłonić rodziców do współpracy przy opiece nad dzieckiem ‒ uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Skargę do ETPC wniósł mężczyzna, który przez 17 lat bezskutecznie próbował wyegzekwować przed sądami możliwość kontaktu z córką. Rozwód nastąpił wkrótce po narodzinach dziecka, a sąd przyznał ojcu prawo do kontaktu w soboty przez cztery godziny w miejscu zamieszkania dziecka i matki, w jej obecności, jak również przy udziale kurator sądowej.

Już w pierwszych miesiącach przygotowała ona raport wskazujący, że spotkania odbywają się we wrogiej atmosferze, m.in. przez obecność członków rodziny matki oraz złe traktowanie przez nią dziecka, aby kojarzyło wizyty ojca z niemiłymi doświadczeniami. Wiele spotkań w ogóle się nie odbyło.

Skargę do ETPC wniósł mężczyzna, który przez 17 lat bezskutecznie próbował wyegzekwować przed sądami możliwość kontaktu z córką.

Kliknij tutaj :czytaj więcej

 
Poseł Dziambor o votum nieufności dla Z. Ziobry PDF Drukuj Email
piątek, 17 lipca 2020 10:13

Tak dla przypomnienia Platformie Obywatelskiej.

 
TK: Zeszłoroczna reforma Kodeksu karnego jest niekonstytucyjna PDF Drukuj Email
środa, 15 lipca 2020 16:19

Zeszłoroczna reforma Kodeksu karnego zaskarżona do TK przez prezydenta Andrzeja Dudę przed jej podpisaniem jest niezgodna z konstytucją ze względu na naruszenie procedury legislacyjnej - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny. Zaskarżona nowelizacja m.in. zaostrzała kary, w tym za przestępstwa pedofilskie.

"Orzeczenie TK zapadłe w następstwie zainicjowania kontroli prewencyjnej ma charakter wiążący. Oznacza to, że w wypadku stwierdzenia przez Trybunał niezgodności przedłożonego projektu z konstytucją, prezydent musi odmówić jego podpisania. Postępowanie ustawodawcze w tej sytuacji ulega zamknięciu, a ustawa nie dochodzi do skutku" - powiedział w początkowych zdaniach uzasadnienia wyroku sędzia TK Justyn Piskorski.

Jak zaznaczył, projekt zaskarżonej przez prezydenta nowelizacji Kodeksu karnego był procedowany w niewłaściwym trybie i bez zachowania wymaganych terminów. Według Trybunału, nieprawidłowy tryb postępowania miał miejsce od początku procedury. Tym samym całość nowelizacji naruszyła m.in. przepis art. 7 konstytucji mówiący, że "organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa".

Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowelizacji Kodeksu karnego m.in. zaostrzający kary za niektóre przestępstwa, w tym pedofilskie, został złożony w Sejmie poprzedniej kadencji 14 maja ub.r.

 
Polski wymiar sprawiedliwości oceniany jako mniej niezależny niż średnio w UE  PDF Drukuj Email
sobota, 11 lipca 2020 17:43


Tylko 34 proc. badanych postrzega polski wymiar sprawiedliwości jako niezależny, a 55 proc. uważa, że sądy nie są niezależne - wynika z opublikowanego w piątek Eurobarometru. W skali całej Unii Europejskiej na niezależność sądownictwa od kilku lat wskazuje powyżej 50 proc. ankietowanych. Polska znajduje się pod tym względem na czwartym miejscu od końca w UE.

Polska znajduje się pod tym względem na czwartym miejscu od końca w UE. Niezależność sądownictwa nad Wisłą pozytywnie ocenia 34 proc. badanych w tym roku. Negatywnie zaś 55 proc. Gorsze zdanie o swoim wymiarze sprawiedliwości niż Polacy mają tylko mieszkańcy Włoch, Słowacji i Chorwacji.

W ciągu roku oceny w tym zakresie znacząco pogorszyły się. Od poprzedniego badania w Polsce o 12 punktów procentowych zwiększył się odsetek tych, którzy uważają, że niezależności wymiaru sprawiedliwości "bardzo mocno" szkodzi presja lub ingerencja ze strony rządu lub polityków. Uważa tak 59 proc. badanych. Średnio w UE takiego zdania jest 47 proc. ankietowanych i nastąpił w tym zakresie spadek o 1 punkt procentowy.

Kliknij tutaj-czytaj więcej 

Polski wymiar sprawiedliwości oceniany jako mniej niezależny niż średnio w UE 

 
NIW rozdaje projekty tylko dla swoich! PDF Drukuj Email
sobota, 11 lipca 2020 17:22

Dzisiaj wiem dlaczego nasz projekt w ramach programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO z Narodowego Instytutu Wolności - najpierw oceniono na maks. ilość punktów 50/50 , a następna to 41/50 i diametralnie ocena drugiego"eksperta" różniła się od pierwszego.Po prostu projekty i dotację musieli dostać swoi a nie niezależnie działające organizacje takie jak Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu.Po to stworzono Narodowy Instytut Wolności - który z wolnością przyznawania środków dla nie swoich nie ma nic wspólnego! Takimi sposobami nigdy nie stworzymy społeczeństwa obywatelskiego,ale przecież tej władzy nie zależy by społeczeństwo było mądre,kształtowało postawy obywatelskie i było niezależne od żadnych partii politycznych...

Prawie 400 mln na Narodowy Instytut Wolności. Rząd bez konsultacji uruchamia nowe programy i remontuje siedzibę Instytutu

Klilnij tutaj:czytaj więcej :

 
Można wzywać do bojkotu konsumenckiego. PDF Drukuj Email
piątek, 10 lipca 2020 15:03

Na kanwie sprawy Baldassi p. Francji (skarga nr 15271/16) Europejski Trybunał Praw Człowieka musiał się zmierzyć z pytaniem, czy akcje protestacyjne w postaci bojkotu konsumenckiego podlegają ochronie. Sprawa zbliżona jest do bojkotów, jakie miały miejsce w Polsce (np. piwa Ciechan czy też serwisu Allegro).Kolektyw działaczy związanych z organizacją Palestyna 68 rozpoczął we Francji kampanię „Bojkot, zbycie i sankcje”. Odbyła się ona w lipcu 2005 r. w odpowiedzi na budowę przez Izrael muru na terytoriach okupowanych. Działacze stali przed marketami z koszykami pełnymi izraelskich towarów, nawołując do ich bojkotu. Rozdawali przy tym ulotki i informowali, których produktów należy unikać. W kolejnych akcjach działacze namawiali do podpisania odpowiedniej petycji o zakazie sprzedaży izraelskich produktów.

W wyroku z 11 czerwca 2020 r. ETPC zauważył, że wezwanie do bojkotu stanowiło wyrażenie protestu z podżeganiem do zróżnicowanego traktowania

Kliknij tutaj:czytaj więcej 

 
Nic się nie zmieniło!! PDF Drukuj Email
środa, 08 lipca 2020 17:07

Magdalena Kostuchowska: Przeglądam właśnie archiwalne dokumenty Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu i znalazłam taką ulotkę z 2009 r.Czy coś się zmieniło ??Jednocześnie jestem pełna podziwu dla walki o praworządność i prawdę jaka podjęło wtedy Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu ,a Stowarzyszenie tworzyli i założyli konkretni ludzie tacy jak :Jerzy Jachnik,Krystyna Malec,Anna Lichy Gian Luigi Grazi i Krzysztof i Basia Musialscy, Marian Stefaniak.  wielu innych.Moi drodzy to kawał historii i ciężkiej walki okupionej mnóstwem pracy i wyrzeczeń, i dziś jedno jest pewne -takie organizacje jak nasza muszą istnieć by patrzeć władzy na ręce.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

 
Skarga niezwyczajna. Jak prokurator generalny stanął po stronie inwestora z Cypru PDF Drukuj Email
poniedziałek, 06 lipca 2020 16:17

Bogdan Święczkowski, pierwszy zastępca prokuratora generalnego, zaangażował się w wieloletni spór inwestorów, duńskiego i cypryjskiego, dotyczący browaru Perła. Użycie przez państwo w takiej sprawie skargi nadzwyczajnej prawnicy uważają za bulwersujące.

Po raz pierwszy w historii prokurator generalny próbował doprowadzić do uchylenia prawomocnego wyroku dotyczącego sporu między akcjonariuszami. Jego zapał ostudził Sąd Najwyższy.
Spór toczy się od niemal 10 lat i dotyczy spółki Perła Browary Lubelskie. O pozycję w niej walczą dwaj duzi akcjonariusze: duński Royal Unibrew i zarejestrowana na Cyprze firma Marconia Enterprises.

Duńczycy twierdzili, że Marconia blokuje im dostęp do informacji o polskim przedsiębiorstwie i jego działaniach. A potem – że nie zostali prawidłowo zawiadomieni o zwołanym przez cypryjską firmę walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Perły. Było ono kluczowe, bo zdecydowano wtedy (w 2011 r.) o podwyższeniu kapitału, ale w taki sposób, który oznaczał, że udziały Royal Unibrew bardzo zmaleją, a Marconia przejmie pełną kontrolę. Duńczycy poszli do sądu. W 2016 r. Sąd Apelacyjny w Lublinie orzekł prawomocnie na ich korzyść. Teraz jednak skargę nadzwyczajną postanowił w tej sprawie wnieść prokurator generalny, a konkretnie z jego upoważnienia Bogdan Święczkowski, pierwszy zastępca PG. Ostatecznie skarga została oddalona przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Dlaczego jednak prokurator generalny w ogóle zaangażował się w sprawę? Prawnicy, z którymi rozmawialiśmy, nie kryją zdumienia.

Mapa: Cypr

Kliknij -czytaj więcej 

 
Czy o taką prokuraturę i sądy walczymy ? Pomyśl czy głosować na PIS PDF Drukuj Email
niedziela, 05 lipca 2020 13:04
 
No i mamy próbkę demokracji w Polsce. Urząd Wojewódzki w Opolu wprowadził kilka lat temu bramki do kontroli obywateli. Każdy obywatel musi się wylegitymować i podać cel wejścia do urzędu. Takich bzdur nie widziałem jeszcze na szczęście w innych urzędach. Ale mogą być. Sprzeciwił się temu ówczesny poseł Janusz Sanocki. I jakie są efekty ? Otóż trzy zarzuty karne w tym wyjątkowo absurdalny to naruszenie nietyklaności cielesnej policjantów. Tymczasem z nagrań widać, że to policjanci wzięli posła pod ręce i wynieśli z urzędu. Poseł Sanocki nie stawiał fizycznego opru ani nie atakował policjantów. I to oni naruszyli nietykalność posła, którego chronił umunitet. Teraz grożą mu zarzutami. Im więcej tym lepiej - to taki styl obecnej prokuratury. Jak nie chwyci jeden zarzut to może drugi a jak nie drugi to może trzeci. Taka czeka nas niestety demokracja jeśli w rękach jednej partii i to rządzącej jest władza i prokuratura i sądy.

Podobny przypadek z prokuraturą w Bielsku-Białej. Kilka dmuchanych zarzutów, przeszukania, buta policji i prokuratury - kiedy sprawa nadaje się do umorzenia.

W drodze do ukatrupienia jest trzeci poseł, któremu prokuratura montuje akt oskarżenia za rzekome znęcanie ignorując stanowisko drugiej strony.

Mam takie dziwne przeświadczenie że PIS a właściwie Solidarna Polska rozprawia się obecnie z posłami K, 15, którzy nie poszli w jasyr do PIS.

Wracamy do czasów, kiedy z faktycznej ofiary robi się przestępcę.
 
 
 
 
 
 
Działania NGO-sów w czasie epidemii. Wyjaśnienia Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego PDF Drukuj Email
czwartek, 02 lipca 2020 14:09

Z początkiem czerwca weszło w życie rozporządzenie dotyczące "odmrażania" działań różnych podmiotów w czasie epidemii. Zapytaliśmy Departament Społeczeństwa Obywatelskiego, jakie zasady powinny stosować NGO-sy przy najczęstszych i najbardziej standardowych działaniach, jak spotkania czy codzienna aktywność w siedzibie. Poniżej publikujemy wyjaśnienia Departamentu.

 

Wśród pozostałych zasad bezpieczeństwa należy wymienić: 

  • Częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem (zgodnie z instrukcją) i dezynfekowanie osuszonych dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
  • Zachowanie bezpiecznej odległości między stanowiskami pracy (minimum 1,5 metra).
  • Zachowanie bezpiecznej odległości od innego rozmówcy, osoby postronnej, klienta (minimum 2 metry).
  • Ograniczenie bezpośrednich rozmów blisko siebie, twarzą w twarz.
  • Restrykcyjne przestrzeganie zasad higieny oraz dobrych praktyk higienicznych (w przypadku spożywania posiłków).
  • Podczas kaszlu i kichania zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybsze usunięcie jej do zamkniętego kosza i umycie rąk.
  • Nie dotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
  • Jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń (nie zaleca się używania klimatyzacji)

Czytaj tutaj :kliknij więcej 

 
Spotkałeś takiego sędziego w Polsce ? PDF Drukuj Email
czwartek, 02 lipca 2020 12:14

https://www.youtube.com/watch?v=XlYmKnQWLIc&t=5s


 
Oświadczenie Janusza Sanockiego Prokuratura oskarża mnie fałszywie o pobicie policjantów PDF Drukuj Email
środa, 01 lipca 2020 17:32
Oświadczenie Janusza Sanockiego
Prokuratura oskarża mnie fałszywie o pobicie policjantów
Dzisiaj – 29 czerwca 2020 r. - prokurator Prokuratury Rejonowej w Opolu postawił mi 3 zarzuty karne.
Pierwszy – zniszczenia mienia. W dniu 5 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu miałem wyrwać szybę z bramki którą wojewoda uniemożliwiał dostęp petentom do urzędu. Miałem wg pana prokuratora - tę szybę „rzucić o podłoże” co spowodowało jej rozbicie.
W rzeczywistości w tym dniu udawałem się do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, która mieści się w budynku Urzędu Wojewódzkiego. Ze zdumieniem zobaczyłem, że wejście uniemożliwiają mi barierki oraz portierzy, którzy żądają ode mnie żebym się wylegitymował. Było to wg mnie działanie całkowicie bezprawne i kiedy po półgodzinnej dyskusji dyrektorka Urzędu Wojewódzkiego nie potrafiła mi podać podstawy prawnej legitymowania i uniemożliwiania wstępu do Delegatury KBW otworzyłem bramkę chcąc wejść – szybka z bramki rozpadła się w drobny mak. Niczego nie rzucałem o podłoże, a zdarzenie można najwyżej zakwalifikować jako przypadkowe uszkodzenie, a nie czyn ścigany z kodeksu karnego. Gotów byłem zresztą za to przypadkowe uszkodzenie zapłacić co zadeklarowałem pracownikom wojewody dając im mój do0wód osobisty do spisania danych. Teraz prokuratura stawia mi zarzut karny sugerując czyn o charakterze chuligańskim.
Drugi zarzut to „naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy”, którzy mnie w tym dniu wywlekli z holu urzędu, chociaż mówiłem, że czekam tylko na mój dowód osobisty, który dałem portierowi do spisania i zaraz sam wyjdę. Wiedzieli, że byłem wtedy posłem, a mimo tego zastosowali wobec mnie siłę. To policjanci naruszyli moją nietykalność o czym zawiadomiłem jeszcze tego samego dnia Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy Wojewódzkiej w Opolu. Ja w żaden sposób nie dotknąłem nawet żadnego z funkcjonariuszy – był zresztą w internecie film z tego zdarzenia, na którym doskonale widać przebieg zajścia. Prokuratura nawet nie pofatygowała się, żeby ten film włączyć do akt sprawy.
Policjanci kłamią i fałszywie mnie oskarżają, a prokuratura opolska skwapliwie te oskarżenia ubiera w akt oskarżenia.
Trzeci zarzut dotyczy darzenia zupełnie z innego dnia, a mianowicie z 8 października 2019 kiedy podjąłem strajk okupacyjny opolskiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w proteście przeciwko naruszeniu przez Kodeks Wyborczy konstytucyjnego prawa każdego obywatela do ubiegania się o mandat posła. Polski kodeks wyborczy uniemożliwia bowiem każdemu z nas indywidualne kandydowanie do Sejmu i uzależnia tym samym prawo do kandydowania od woli jednego z partyjnych kacyków.
Uważałem i nadal uważam to za kardynalne naruszenie naszych praw i w proteście podjąłem 8 października 2019 strajk okupacyjny biura Delegatury KBW. Przyznaję się do tego i jeśli trzeba to pójdę do więzienia.
Prokuratura stawiając mi zarzut „naruszenia miru domowego” Urzędu Wojewódzkiego jednocześnie odmówiła wszczęcia postępowania przeciwko policjantom którzy wówczas – wiedząc, że jestem posłem - zatrzymali mnie siłą bez zgody Sejmu i wynieśli z gmachu urzędu. Tyle dobrze, że przynajmniej ci policjanci nie oskarżają mnie, że to ja ich nietykalność naruszyłem.
Dwa pierwsze oskarżenia są jawnie nieprawdziwe, a trzecie ignoruje moją motywację jaką był pokojowy protest przeciwko naruszaniu praw obywatelskich. Prokuratura specjalnie czekała z postawieniem zarzutów aż zakończy się kadencja Sejmu, żeby nie musieć zwracać się do Sejmu o wyrażenie zgody postępowanie. Takie oficjalne wystąpienie prokuratury nagłośniłoby sytuację i moje motywy – w pierwszym przypadku – arogancję pisowskiego wojewody, który – moim zdaniem - całkowicie bezprawnie ogranicza petentom dostęp do urzędu i kosztem dziesiątków tysięcy montuje w kierowanym przez siebie urzędzie zupełnie niepotrzebne bramki ograniczające ludziom dostęp, a także poddaje petentów bezprawnemu legitymowaniu.
Mam także prawo przypuszczać, że czekano z postawieniem mi zarzutów – w tym zupełnie nieprawdziwego o naruszeniu nietykalności policjantów – z chęci uniknięcia rozgłosu przy tak fałszywym oskarżeniu. A sprawa gdyby odbywała się w czasie gdy byłem posłem, niewątpliwie taki rozgłos by uzyskała.
Na marginesie pragnę przypomnieć, że czasach PRL też byłem oskarżany o niszczenie mienia. W 1981 roku kiedy kierowana przeze mnie nyska Solidarność rozkleiła w Nysie plakaty informujące o bezprawnym zatrzymaniu działaczy związku, oskarżano nas o „niszczenie elewacji”. Natomiast w lipcu 1982 podczas mojego internowania w więzieniu w Grodkowie, kiedy wraz z kolegami internowanymi wyłamaliśmy zamki z drzwi cel, ówczesny komendant ganił nas za niszczenie mienia - naszej wspólnej własności.
Kiedy zaś w kwietniu 1983 po zatrzymaniu mnie przez SB i milicję, na komendzie zostałem poturbowany przez jednego z milicjantów, ówczesna prokuratura też stanęła po stronie funkcjonariusza dając wiarę jemu, a nie mnie.
Jak widać działanie instytucji represji w państwie rządzonym przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę w dziwny sposób przypomina sytuację z czasów PRL.
I na kogo tu głosować?
Janusz Sanocki
Nysa dnia 29 czerwca 2020 r.
Janusz Sanocki: Poseł doskonały do burzenia tego, co sam zbudował
 
Sądzić się można nie tylko na sali. Więcej spraw rozstrzyganych przez internet w sądach polubownych PDF Drukuj Email
środa, 01 lipca 2020 17:29

Czas pandemii sprawił, że przedsiębiorcy chętniej godzą się na rozstrzyganie sporów przez internet. Jeden z sądów polubownych odnotował 10-krotnie większe zainteresowanie.

Podejmowane przez sądy powszechne próby prowadzenia rozpraw w trybie wideokonferencji napotkały liczne problemy, głównie techniczne. Inaczej jednak sytuacja wygląda w sądach polubownych. W nich sprawy nie tylko udaje się rozstrzygać w pełni przez internet, ale też ta forma zaczęła się podczas pandemii cieszyć dużo większą niż wcześniej popularnością.

– Nie jesteśmy w stanie wskazać dokładnych danych, bo nie wiemy, w ilu umowach pojawiają się zapisy na nasz sąd, ale sądząc po skali zapytań, szacujemy, że zainteresowanie wzrosło nawet 10-krotnie. Pandemia pokazała, że możliwość rozstrzygania sporów w 100 proc. przez internet, bez wychodzenia z biura czy nawet domu, jest dodatkowym atutem, poza oczywiście szybkością orzekania – zauważa Robert Szczepanek, założyciel Ultima Ratio, Sądu Polubownego działającego przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.

sąd rozprawy online

Z biura lub domu

Zalet sądzenia się przez internet jest niemało. Oszczędność czasu i kosztów związanych z dojazdami, łatwość przesyłania pism i składania innych dowodów, takich jak zdjęcia czy filmy, ale przede wszystkim czas. Ultima Ratio rozstrzyga spory najdalej w ciągu trzech tygodni, bywały jednak i takie, które kończyły się wyrokiem po tygodniu.

– Przyznaję, że nie byłem do końca przekonany do tej formy rozstrzygania sprawy. Wszystko przebiegło jednak nadzwyczaj sprawnie. To wygodne, że mogłem sądowi po prostu przesłać film z placu budowy i dołączyć zdjęcia pokazujące stan budynku. Zawnioskowany przeze mnie świadek, konstruktor, przedstawił pisemne oświadczenie na temat możliwości wykonania prac – relacjonuje Piotr Rosłon, radca prawny z kancelarii Sawaryn i Partnerzy, który prowadził jedną ze spraw rozstrzyganą przez Ultima Ratio.

Dodaje, że dużym plusem jest na pewno bezpośredni kontakt z arbitrem. – Pewne braki formalne uzupełniłem w ciągu jednego dnia, podczas gdy normalnie sama wymiana pism trwałaby tygodniami – dodaje.

Prowadzona przez niego sprawa była stosunkowa duża jak na ten sąd, bo wartość sporu wyniosła ok. 140 tys. zł. Chodziło o roboty budowlane, a konkretnie adaptację strychu na lokale mieszkalne. Wykonawca zniknął po dwóch tygodniach. Jak później twierdził, to on odstąpił od umowy, gdyż nie umożliwiono mu realizacji prac (chodziło o zabytkowy budynek). Z kolei powód utrzymywał, że to on złożył skuteczne odstąpienie, bo firma nie wywiązywała się z umowy i zniknęła nawet bez zabezpieczenia pomieszczeń, w których prowadzono prace. Arbiter uwzględnił pozew. Co ciekawe, zapis na ten sąd polubowny został zaproponowany w umowie przez wykonawcę, a więc przegranego.

Kliknij tutaj;czytaj więcej 

 
Zniżki w opłacie rocznej, zwolnienie z czynszu. Samorządy mogą pomóc przedsiębiorcom PDF Drukuj Email
środa, 01 lipca 2020 17:26

Ulgi dla prowadzących firmę przewiduje ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1086, dalej: tarcza 4.0). W powyższym zakresie weszła ona w życie 24 czerwca br. Akt ten przesunął też termin uiszczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za 2020 r. Radni mogą podjąć uchwały gwarantujące zniżki w opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste lub zwolnienie z uiszczania czynszu z tytułu najmu czy dzierżawy.

Nowelizacja z 31 marca 2020 r. specustawy o COVID-19 przesunęła termin uiszczenia opłaty rocznej za 2020 r. z 31 marca na 30 czerwca 2020 r.

Kliknij tutaj: czytaj więcej 

 
Skarga nadzwyczajna nie wyklucza skargi do Strasburga PDF Drukuj Email
poniedziałek, 22 czerwca 2020 09:53
PRAWO.PL
 
Wprowadzenie w Polsce skargi nadzwyczajnej utrudniło obywatelom możliwość kwestionowania wyroku sądu cywilnego w drodze skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Dlatego ratunkiem niekiedy jest skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Można r...
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 165


stat4u
Aferyibezprawie.org © Copyright 2009
Projekt i wykonanie: intMar.eu

dietaraj.pl dieta,odchudzanie,dietetyk,poradnia dietetyczna,pracownia dietetyczna,dietetyk kliniczny,dietetyk dziecięcy,Bielsko-Biała,Żywiec,Skoczów stomatologia bielsko-biała,dentysta bielsko-biała, leczenie kanałowe bielsko-biała pakowanie konfekcjonowanie bielsko-biała rehabilitacja bielsko-biała botoks bielsko,powiększanie ust bielsko,botox bielsko,paznokcie żelowe pedicure